Wikier

Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene

Retningslinjer for praksis i utlandet 2023–2024

Det er en viktig målsetting at du får innblikk i skole, skolesystem og skolesituasjon i land utenfor Norge. Derfor gis det adgang til at du kan ta deler av din praksis i utlandet. Dette gjelder vårsemesteret i 3. studieår. Du søker om praksis i utlandet i vårsemesteret i 2. studieår.

Når du gjennomfører praksis i utlandet, vil du

 • få erfaring i å arbeide som lærer i en flerkulturell skole og med tilpasset opplæring, og kunne beskrive hva det vil si å arbeide som lærer for elever med ulik bakgrunn.
 • få kunnskap og erfaring om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold.
 • få erfaring med/innsikt i ulike læreplaner og hvilke konsekvenser lærerplanen får for undervisningen i klasserommet og kunne analysere praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for skolen og egne erfaringer med elever. (Den norske skole Costa Blanca bruker norsk læreplan).

Praksisperioden er samtidig med vanlig praksis i Norge, med varighet på fem uker, og er lagt mellom uke 6 til uke 11. I denne tidsperioden, eller på slutten gis det en ekstra uke til reise («reiseuke»). Det er obligatorisk tilværelse på campus for alle 3. års studenter fom uke 12.

Søknad om praksis i utlandet sendes elektronisk via denne nettsiden. Søknaden behandles av ansvarlige for utenlandspraksis. Prinsipielle saker og tvilssaker avgjøres i samråd med instituttleder.

Studenter som får tilbudt praksisplass i utlandet og takker ja til dette, inngår en bindende avtale med NTNU om tildelt praksisplass. Reglene som gjelder ved eventuelt trekk fra tildelt praksisplass i utlandet, er de samme som ved trekk fra praksisplass i Norge. Studenter har mulighet til å trekke seg av udefinert årsak fram til 20. august. Etter dette gjelder det særskilte regler for særplass: Dersom det skulle oppstå uforutsette og akutte situasjoner som for eksempel sykdom som gir grunn til tilrettelagt praksisplass, så kan også studenter som skulle til utlandet, søke om særplass i Norge. Det må da snarest mulig fremlegges en legeattest til praksisadministrasjonen som bekrefter behov for tilrettelagt praksisplass i Norge.

Studentene har selv ansvaret for å organisere og forberede utenlandspraksisen (reise, overnatting, reise- og helseforsikring, visum, mm.)

Før praksis er det obligatorisk å delta på informasjonsmøter sammen med praksisadministrasjon og oppfølgingslærer.

Under praksis forbereder studenter praksis i samarbeid med praksislærer og oppfølgingslærer. Normal arbeidstid for studentene på skolen vil være fra kl. 08.00 til 16.00. Studentene må være forberedt på å ha veiledning og felles planleggingstid i gruppa også ut over dette, og delta på møter på ettermiddag/kveld. Individuell forberedelse kommer i tillegg.

Fravær under utenlandspraksis har samme regler som praksis i Norge.

All praksis er obligatorisk. Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær. Eventuell restpraksis må tas i Norge etter avtale med praksisadministrasjonen.

Etter at studenter har kommet tilbake fra praksis i utlandet, er det obligatorisk å lage en evalueringsrapport, både individuelt og sammen med sin oppfølgingslærer der de reflekterer over sine praksiserfaringer og vurderer praksisen i utlandet i forhold til praksis i Norge.

De som har gjennomført praksis i utlandet må delta på informasjonsmøte for 2. års studenter (som regel i uke 12) med en presentasjon om landet de har vært i praksis.

Informasjonsmøte for 2. årsstudenter om skolepraksis i utlandet våren 2024

2. års studenter inviteres til informasjonsmøte. Her vil du få mer informasjon om de spesifikke landene og hvordan det er å ha utenlandspraksis.

 • Torsdag 23. mars 2023, 16.00–18.00. Rom: Akrinn A001.

Invitasjon til informasjonsmøtet sendes til alle 2. års studenter via emnerom for praksis i Blackboard.

Søknadsskjema

 • Søknadsfrist: onsdag 12. april (uke 15) 2023.

Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema utenlandspraksis 2024(søknadsskjema åpnes etter informasjonsmøtet 23. mars)

NB: Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge for å åpne lenken til søknadsskjemaet.
I søknadsskjemaet skal du laste opp CV-en (skrives på norsk) din som vedlegg. NB! Husk å lagre det du har lagt inn i malen før du laster den opp. Vedlegg sendes som PDF eller Word-format.

Kriterier for tildeling av praksisplass i utlandet 2023–2024

Studenter som skal gjennomføre praksis i utlandet, må fylle visse kriterier. Utvelgelse skjer etter fastlagte prosedyrer. Du må:

 • på søknadstidspunktet ha gjennomført og bestått alle forutgående eksamener

*dette betyr bestått eksamener for hele 1. studieår samt høstsemesteret 2. studieår. Dersom du mangler et eksamensresultat på grunn av pågående klage på karakter, er du fortsatt kvalifisert som søker fram til sensurvedtaket foreligger. Dersom ikke bestått-karakteren forblir stående som endelig eksamensresultat så vil du ikke lenger være kvalifisert som søker. I tilfeller der manglende resultat skyldes utsatt eksamen på grunn av sykdom så får du være med videre i søknadsprosessen. Da må utsatt eksamen i utgangspunktet være bestått innen vårsemesteret 2. studieår. Unntak kan forekomme. Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved eventuelle spørsmål.

 • ha fullført og bestått alle praksisperioder for de to første studieårene ved lærerutdanningen.
 • sende søknad med CV vedlagt innen fastsatt frist.
 • ha relevante og tilstrekkelige språkkunnskaper.
 • kunne representere NTNU Institutt for lærerutdanning på en tillitvekkende måte.

Søknadene blir deretter rangert etter følgende kriterier

 • karakterer (dvs. MGLU-emner som er gjennomført og bestått for hele 1. studieår samt høstsemesteret 2. studieår. Delkarakterer regnes ikke med i karaktersnittet)
 • søknad + CV
 • gruppeintervju
 • praksisrapporter for 1. + 2. studieår

Behandling av søknaden

Aktuelle søkere som oppfyller kriteriene innkalles til gruppeintervju. Etter intervjuet rangeres søkerne etter helhetlig vurdering av alle kriteriene. Ved valg av kandidater må Institutt for lærerutdanning ta hensyn til studentenes studiefag og program slik at praksisplassene blir fylt opp i henhold til gjeldende avtaler på praksisstedene. I enkelte tilfelle må vi også ta hensyn til fordeling på kjønn. Dersom instituttet ut fra kriteriene og hensynene nevnt ovenfor ikke klarer å skille kandidater, vil det bli foretatt loddtrekning.

Det gjøres oppmerksom på at ingen fag gir fortrinnsrett i søknadsprosessen. Alle studenter som søker vurderes og rangeres likt etter oppgitte kriterier.

Praksissteder

Når du har praksis i utlandet, vil du vanligvis komme til praksissteder som

 • kan tilby praksis i samme omfang som ved praksis i Norge
 • kan tilby pedagogisk veiledning av god kvalitet
 • ikke har norsk som førstespråk
 • er behjelpelig med praktisk tilrettelegging for studentene
 • kan ta imot minst fire studenter fra NTNUs lærerutdanninger

Canada – Toronto

Praksis gjennomføres i uke 6–10. Reiseuke i uke 11.

Island – Reykjavik

Praksis gjennomføres i uke 6–10. Reiseuke i uke 11.

 • Laugalækjarskóli: inntil 6 plasser, gjelder primært for MGLU 5–10 (men også 1-7 dersom relevante kandidater).
 • Laugarnesskóli: inntil 4 plasser, gjelder kun studenter med kunst og håndverk, primært MGLU 1–7 (men også 5-10 dersom relevante kandidater).

Spania – Alfaz del Pi

Praksis gjennomføres mellom uke 6–11. Reiseuke i uke 8, på grunn av vinterferie.

Zambia – Livingstone og Mongu

Praksis gjennomføres i uke 6–10. Reiseuke i uke 11.

I Livingstone tilbyr vi inntil 16 plasser:

 • Linda West Primary and Secondary School. 1.–12. trinn
 • Nalituwe Primary and Secondary School. 1.–12. trinn
 • Zambezi Primary School. 1.–9. trinn
 • Libala Primary School. 1.–9. trinn

I Mongu tilbyr vi inntil 8 plasser:

 • Malengwa Primary School. 1.–9. trinn
 • Holy Cross Girls Secondary School. 8.–12. trinn

Lenker med mer informasjon om utveksling

Lånekassen: Utveksling utenfor Norden

NTNU:

Regjeringen: UDs reiseinformasjon

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene, kan du kontakte praksis@ilu.ntnu.no.