Wikier

Melde personskade

Hva du skal melde og hvordan du melder personskade.

Temaside: HMS for ansatte

Hva skal meldes?

 • Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes til NAV.
 • Arbeidsgiver skal dessuten sende skademelding i alle tilfeller hvor NAV ber om det, eller hvor arbeidstakeren ønsker det. (Arbeidsgiveren skal sende melding selv om han/ hun er i tvil eller mener det ikke foreligger arbeidsulykke/ yrkessykdom.)

Om yrkesskade hos NAV

Refusjon

For å få refundert utgifter du har hatt til behandling av godkjent yrkesskade/yrkessykdom må du:

 • Gi beskjed ved evt. legebesøk at skaden har skjedd på jobb
 • Ta vare på originalkvitteringer
 • Meld HMS-avvik og angi yrkesskade / yrkessykdom
 • Send inn kvittering til NAV hvis du får vedtak fra NAV om at skaden er godkjent som yrkesskade.

Skademeldingens formål

 • Sikre den skadedes rettigheter
 • Gi opplysninger som kan være til hjelp ved vurdering av sikkerhet og vernetiltak og forhindre gjentagelser
 • Grunnlag for utarbeidelse av ulykke/skade statistikk
 • Gi NAV grunnlag for vurdering om skaden/ sykdommen kan godkjennes som yrkesskade

Skaderegistrering er lovpålagt etter Arbeidsmiljølovens § 5-1, 5-2, Internkontrollforskriften § 5, Lov om folketrygd og Lov om yrkesskadeerstatning.

Arbeidsgiver har ansvar for at saksbehandling av personskader gjøres i henhold til lover og forskrifter.

EL-ulykker og strømskader

 • Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB. Skjema for innmelding til DSB.
 • El-ulykke og strømskade skal også meldes til NAV via skademeldingsskjema (som beskrevet over)

Se også

Sist endret 27.08.2020