Wikier

Kvalitetssystem...

Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning

Instituttledere, dekaner, rektor og NTNU-styret har egne oppgaver i kvalitetssikringen av utdanningen ved NTNU. Her finner du en oversikt over oppgavene.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Lede studieprogramAlle roller - kvalitetssystem for utdanning


»NTNUs ledelseslinje med råd og utvalg og sammenhengen mellom disse i kvalitetssikringsarbeidet.

Instituttleder

 1. Påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene.
 2. Dokumentere kvalitetssikringsarbeidet og påse at dette inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen. Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer.
 3. Påse at studieprogramledere får relevant grunnlag fra instituttet, inkludert emnerapporter fra alle emner som inngår i gjeldende studieprogram.
 4. Vedta handlingsplaner og følge opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse.  

Dekan

 1. Ansvar for at kvalitetssikring av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene.
 2. Sørge for at alle studieprogram har en studieprogramleder og et studieprogramråd. For å ivareta relevante kvalitetsaspekt, skal studieprogramrådet ha studentrepresentanter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Studieprogramrådet skal også ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører.
 3. Ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammet og kvalitetssikringsarbeidet.
 4. Vurdere forslag og tar beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes, og disse sendes til studieprogramleder, berørte instituttledere og ved tverrfakultære studieprogram til samarbeidende dekaner. 
 5. Vedta handlingsplaner og følge opp disse. 
 6. Rapportere til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen. Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer.   

Rektor

 1. Ansvar for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU
 2. Vedta handlingsplan for kvalitetsutvikling og følger opp denne.
 3. Rapportere til styret gjennom den årlige kvalitetsmeldingen. Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer. 
 4. Gjennomfører læringsmiljø-, kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser i 3-årssykluser. Disse undersøkelsene tilrettelegges slik at fakultetene kan benytte datagrunnlaget i sine kvalitetssikringsprosesser.  

Styret

 1. Ansvar for at NTNU har et kvalitetssystem for utdanning.
 2. Ansvar for at kvalitetssikringssystemet evalueres minimum hvert femte år. 
 3. Vedtar hvert år NTNUs kvalitetsmelding og studieprogramportefølje. Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer. 

Introduksjonsvideo for ledere

Introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for ledere (varighet 10 minutter) 

Skjermdump fra introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for ledere.

Når skjer hva?

Se kvalitetsmelding om utdanning