Wikier

Lage problemstilling for oppgave

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan studenter bør gå fram når de skal lage problemstilling for en oppgave.

English version - Defining a research topic for your paper

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Temaside for oppgaveskriving


En semester- eller prosjektoppgave ved universitetet er basert på en problemstilling. En problemstilling er det forskningsspørsmålet som du skal belyse i oppgaven din.

Prosessen med å finne fram til en god problemstilling kan virke vanskelig hvis du ikke har gjort det tidligere. Men her vil vi vise noen verktøy som kan hjelpe deg på veien.

Emne, tema og problemstilling

Du vil støte på begrep som emne, tema og problemstilling. Vi legger følgende i disse begrepene:

 • Emne: Det faget du skal skrive oppgave i. Eksempler på slike fag fra NTNU er “Grunnkurs i programmering” og “Det globale samfunn”.
 • Tema: Et emne er delt inn i en rekke tema. Noen av disse temaene blir kun dekket av pensum, mens andre tema også blir tatt opp på forelesninger. Eksempler på slike tema fra emnet “Det globale samfunn” er: Miljøendringer og miljøsamarbeid, Bioteknologi, miljø og “føre-var-prinsippet” og Næringslivsetikk. Et tema kan igjen deles inn i en rekke undertema.
 • Problemstilling: kan være både forskningsspørsmål og hypoteser. Problemstillingen din kan gjerne være stilt som et spørsmål, men den må ikke være det. Eksempler på forskningsspørsmål og hypoteser.

Video med tips til å gå fra blankt ark til problemstilling

Video: Tips til hvordan lage problemstilling

Metoder for spissing og valg av tema

Brainstorming

Brainstorming kan være et nyttig redskap for å finne et tema for oppgaven din. Sett deg ned i fred og ro og notér tema fra pensum og forelesninger. Kanskje klarer du også å finne et par tema som ikke er behandlet i pensum, men som likevel er relevant for emnet ditt. Når du skal velge et tema, bør du velge et tema som du:

 • synes er interessant
 • allerede kan noe om

Tankekart

Det er viktig å velge et tema som passer til omfanget av oppgaven din. Et omfattende tema er for stort til en semesteroppgave på 10-15 sider. Du må derfor bearbeide temaet du har valgt og avgrense det. Dette er et steg på veien til å formulere en problemstilling.
Et verktøy du kan bruke for å avgrense et tema er et tankekart (mindmap på engelsk). Når du bruker et tankekart deler du opp temaet i flere undertema. Deretter deler du opp undertemaene i et nytt nivå med undertema. Et tankekart kan også avdekke interessante forbindelser mellom ulike undertema.
Eksempel på bruk av tankekart:

Du skal skrive en oppgave innenfor temaet genetikk. Genetikk er et tema som kan være interessant både for medisinere, teknologer, naturvitere, samfunnsvitere, humanister og jurister.

Genetikk er et vidt tema som du må avgrense. Start med å skrive genetikk i en sirkel i midten. Skriv ulike aspekter ved temaet genetikk i sirkler rundt hovedtemaet. For å gjøre figuren enklere har vi i dette eksemplet kun skrevet opp tre undertema. Kan du finne flere?

Eksempel på tankekart

De tre undertemaene etiske spørsmål, kriminal-tekniske bevis og medisinske spørsmål er fremdeles vide tema. Du bør derfor utvide tankekartet med en ny sirkel for å ytterligere smale inn temaet.

Hvis du ser forbindelser mellom undertema, markerer du disse ved å trekke en ny linje. På bildet nedenfor har vi trukket en linje mellom DNA-vern og DNA-register over dømte kriminelle.

Eksempel på tankekart

Mind Manager

Alle studenter og ansatte på NTNU har lisens på et godt verktøy for å lage tankekart; Mind Manager. Det finnes også andre verktøy for idémyldring.

Valg av problemstilling

Vårt eksempel på et tankekart avslørte en forbindelse mellom DNA-vern og DNA-register over dømte forbrytere. Kanskje kan dette danne grunnlag for en interessant problemstilling?
Ulikheter i lovgivningen og konsekvenser av disse kan også være interessant å analysere.
Du kommer til å bruke mange timer på semesteroppgaven din. Du bør derfor velge et tema og problemstilling som du synes er interessant. Deretter bør du vurdere om det er realistisk at du blir ferdig med oppgaven innen innleveringsfristen. Husk å sette av ekstra tid hvis du velger et tema du ikke kjenner så godt til.

Formulere problemstillingen

Problemstillingen din kan være basert på et observert fenomen eller fakta.
La oss si at du har lagt merke til at Norge og USA har ulik lovgivning for bruk av biologiske kriminal-tekniske bevis i etterforskning av kriminelle handlinger. Du er særlig interessert i miljøkriminalitet som eggsanking, jakt og fangst av utrydningstruede fuglearter. Du vil derfor undersøke om ulik lovgivning på dette feltet har konsekvenser, og i tilfelle hvilke, for oppklaring av denne typen kriminalitet.
Problemstillingen kan for eksempel formuleres slik: Hvilke konsekvenser har ulik lovgivning i Norge og USA for politiets mulighet til å bruke biologiske kriminal-tekniske bevis i oppklaringen av miljøkriminalitet?
Husk også å redegjøre kort for grunntrekkene i lovgivningen, og på hvilke punkter de skiller seg fra hverandre. Hvis oppgaven blir for omfattende, må du velge ut de aspektene som du anser som mest relevante.

SpørsmålstegnPrøv selv

Nå kan du prøve å formulere egen problemstilling ut i fra oppgaven du skal skrive. Forsøk å bruke ulike spørreord for å spisse tema i din problemstilling.

 • Hvem?
 • Hva?
 • Hvorfor?
 • Hvilke?
 • Når?

Revidere problemstillingen

Når du har arbeidet med oppgaven din en stund, vil du sannsynligvis oppdage aspekter som du ikke tenkte på i utgangspunktet. Du bør derfor være åpen for å revidere problemstillingen din.
Det er mulig at ulikheter i lovgivningen ikke påvirker de biologiske kriminal-tekniske bevisene som er aktuelle i etterforskning av miljøkriminalitet. Hvis dette er tilfellet bør du vurdere å se på en annen type kriminalitet. Det kan også være at du bør endre spørreordet, eller skrive problemstillingen på en annen måte.

Forsøk å skrive om denne problemstillingen: Hvilke konsekvenser har ulik lovgivning i Norge og USA for politiets mulighet til å bruke biologiske kriminal-tekniske bevis i oppklaringen av miljøkriminalitet?

Husk også å redegjøre kort for grunntrekkene i lovgivningen, og på hvilke punkter de skiller seg fra hverandre. Hvis oppgaven blir for omfattende, må du velge ut de aspektene som du anser som mest relevante.

Hva har andre skrevet om?

Se på tidligere masteroppgaver ved å:

Søke i Oria.no – avansert søk

Velg:

 • Alle felt: «Emne» -> Skriv inn emneord

Avansert søk - skriv inn ønsket emne

 • Materialtype: «Masteroppgaver»

Avansert søk - velg materialtype

For oversikt over masteroppgaver kun skrevet ved NTNU kan du søke i NTNU Open. NTNU Open er NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner.
Hak av for «Studentoppgaver» og søk etter f.eks.:
• studieprogrammet
• fagområdet
• emnet
• instituttet ditt

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket