Wikier

Kontraktsvilkår ved kjøp av varer og tenester

På denne sida finn du NTNUs alminnelege vilkår for kjøp av varer og tenester. Desse dokumenta skildrar dei viktigaste krava som leverandørar må akseptere før dei kan inngå avtalar med oss.


Vilkåra omfattar òg krav til kvalitetssikring og dokumentasjon, samt krav til helse, miljø og tryggleik.

Samla sett gir dei alminnelege vilkåra våre for kjøp av varer og tenester ei detaljert oversikt over det leverandørar må akseptere før dei kan inngå avtalar med oss. Dette sikrar at vi har klare forventningar til kva som krevst og kva som forventast i eit samarbeid, og at vi kan jobbe saman på ein måte som er rettferdig og fordelaktig for begge partar.


Når det gjeld IT-anskaffingar, brukar vi i stor grad Statens standardavtalar (SSA).

I bygg- og anleggskontraktar nyttar vi NS-standardar:

Ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, brukar vi som regel avtalen NS 8438.

Vilkår for levering og betaling

Leverings-og betalingsvilkår blir regulert av kontrakten.

NTNU krev vanlegvis leveringsvilkåra DAP eller DDP (Incoterms 2020). Det inneber at seljar har risiko- og forsikringsansvar, og at seljar dekkjer fraktkostnadene fram til leveringsadressa.

Som hovudregel skal NTNU betale etterskotsvis, og vanlegvis krevst det 30 dagars betalingsfrist.

Sjå også

Viktig informasjon ved sending av faktura til NTNU.

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelinga på e-post: kontakt@okavd.ntnu.no.