Wikier

Håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg

Retningslinje for håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å sikre at faglig VVS-personell i Campusservice innehar tilstrekkelig kunnskap for håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg. Den gjelder for faglig VVS-personell i Campusservice.

Faglig VVS-personell i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonsleder seksjon for teknisk drift og fagleder VVS er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent

Fakta om ammoniakkgass

Ammoniakkgass har en stikkende lukt ved 5 ppm (parts pr. million), noe som er mindre enn 10 % av helsefarlig konsentrasjon. Gassen er brann- og eksplosjonsfarlig, etsende, giftig ved innånding og binder seg til slimhinner. Den er panikkskapende da små konsentrasjoner lukter sterkt.

Alarmgrenser og aksjonspunkter

100 ppm:  Visuell- og lydalarm i kjølemaskinrommet og alarmsignal går til SD-anlegget. Kjøleproduksjonen stenges og skrubber starter.

 • Teknisk kyndig personell kontakter serviceleverandør, Eptec (tlf. 909 94 401)
 • Teknisk kyndig personell orienterer Teamleder i bygget
 • Vekter følger vanlig instruks ved mottak av tekniske alarmer

1 000 ppm:  Brannalarm/evakueringsalarm i Realfagbygget. Innsatsleder overtar ansvaret.

 • Teknisk kyndig personell overvåker nivået via SD-anlegget, yter bistand til innsatsleder og vurderer behovet for å sette beredskap
 • Vekter/teamleder følger vanlig evakueringsinstruks

15 000 ppm: Maskinrommet gjøres spenningsløst bortsett fra nødbelysning og utstyr på UPS. 

150 000 ppm: Eksplosjonsfare

Tilbake til normaldrift etter en alarm på 1000 ppm

Innsatsleder overlater ansvaret til NTNU. Teknisk beredskapsvakt gir beskjed når brann-/gassalarmer kan tilbakestilles og når øvrige tekniske anlegg kan normaliseres.

Sikkerhetstiltak i forbindelse med kjøleanlegg i varemottaket i U4 i Realfagbygget

 • Kjølemaskinrommet er gasstett.
 • Førstehjelpsskap er montert ved hoveddør på utsiden
 • Nøddusj er montert på venstre side av rommet på utsiden
 • Båre er i korridor ved rom DU4-150 ved heis
 • Gassmaske og fluktapparat er plassert ved hoveddør
 • Skap med godkjente hansker, kjeledress, støvler og masker er montert ved nøddusj

Dokumentreferanse

Risikovurdering fra Cowi

3027 Visninger