Wikier

HF Forskning

Forskings- og utviklingsutvalet - HF

Råd og utvalg HF | Råd og utvalg NTNU

Forskings- og utviklingsutvalet (FoU-utvalet) er oppretta for leiarperioden 01.08.2021–31.07-2025 og leia av prodekan for forsking og formidling.

Mandat

FoU-utvalet ved Det humanistiske fakultetet

  • er eit rådgivande organ for dekanatet i arbeidet med å nå dei strategiske utviklingsmåla innan forsking, kunst, nyskaping og formidling.
  • fungerer som forskingsetisk komité ved Det humanistiske fakultetet.
  • skal vere med i vurderinga av søknadar til større utlysingar, som til dømes forskingstermin.

Du finn sakslister, sakspapir og referat i det digitale møterommet for utvalet.

Samansetting

FoU-utvalet er eit representativt utval med følgjande deltakarar:

  • Prodekan for forsking og formidling (leiar)
  • Prodekan for kunst og nyskaping
  • Éin representant frå kvart institutt
  • Éin representant for eksternfinaniserte forskarstillingar
  • Éin representant for postdoktorar

Forskingsseksjonen har sekretærfunksjon for utvalet.

Medlemmar:

Oppnemning

Institutta nemner opp representantane sine og foreslår kandidatar frå dei eksternfinaniserte forskarane og postdoktorane. Representantane for dei to sistnemnde gruppene blir nemnde opp av dekan for eitt år, med mogleik for forlenging.

951 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
hf fou