Wikier

Farlig -...

Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver

Ansvar og oppgaver ved håndtering, deklarering og avhending av farlig avfall, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall beskrives i denne retningslinjen. Du som håndterer, deklarerer eller avhender denne typen avfall plikter å sette deg inn i arbeidsrutiner, retningslinjer og lovverk. 

English version - Hazardous, infectious and radioactive waste - tasks and responsibilities

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Ansvar og oppgaver

Linjeleder

Linjeleder skal sørge for at

 • enheten avhender farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall slik retningslinjene krever. Ansvaret gjelder for alle som er involvert i og/eller har ledelsesansvar for produksjon og håndtering av farlig avfall, smittefarlig og/eller radioaktivt avfall.
 • det utnevnes en eller flere avhendere, som har ansvar for å avhende enhetens farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall til avfallsmottaker. Linjeleder er ansvarlig for at avhender(e) gis nødvendig opplæring.
 • det blir gjennomført risikovurdering av lokaler der avfallet blir lagret. Romkort med klar og tydelig informasjon skal henge ved alle dører til rom der det blir oppbevart farlig, smittefarlig og/eller radioaktivt avfall. For nærmere informasjon om lagring av radioaktivt avfall, se Strålevern – radioaktivt avfall.
 • enheten har oversikt over farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall som har blitt avhendet. Oversikt skal oppbevares i minst tre år.    
 • ansatte ikke jobber alene med farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall, uten at dette er avtalt.
 • det inngås samordningsavtale om avhending av farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall dersom enheten deler lokaler med SINTEF, St. Olavs Hospital, eller andre. Samordningsavtalen skal avklare hvem som har ansvar for avhending av avfallet og hvilke retningslinjer som skal følges. 

Ansatte som genererer farlig, smittefarlig eller radioaktivt avfall

Ansatte som genererer farlig avfall eller smittefarlig avfall skal

Avhender

Avhender er den som leverer farlig, smittefarlig og/eller radioaktivt avfall fra ansatte som har generert avfallet til avfallsmottaker. Avhender skal sørge for at

 • avfallet er tillatt for transport
 • avfallet blir riktig sortert, pakket og deklarert. Beholdere med avfall og ytre emballasje skal være egnet for transport. Beholdere skal være uskadet og eventuell kork skal være påskrudd. Dersom beholdere med farlig avfall i fast form er skadet: Benytt ny ytre emballasje, for eksempel ziplock‐poser.
 • mottaker av radioaktivt avfall kontaktes, før avfallet evt. sendes med Norsk Gjenvinning AS. Dette for å sikre at Norsk Gjenvinning AS får levert avfallet.
 • farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall håndteres og avhendes i tråd med retningslinjene.

Kontakt avfallsmottaker hvis du som avhender er i tvil om hva som er riktig sortering, pakking og deklarering.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, emballasje, merkelapper, etc.: Norsk Gjenvinning AS v/Jørn Viggo Lofstad, epost: jorn.viggo.lofstad@norskgjenvinning.no, tlf. 97 05 88 74   
 • Espen Fjærvik, HMS-rådgiver NT-fakultetet (avfallshåndtering ved NT og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no) 
 • Roger Aarvik, avdelingsingeniør NT-fakultetet (avhending av selvantennende- og eksplosjonsfarlige kjemikalier ved NT)
 • Ingvild Hammer, HMS-rådgiver DMF (avfallshåndtering ved DMF og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ragnar Hellan, Driftsleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Wenche Karlseng, Prosessleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver (farlig avfall, smittefarlig avfall og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ann Kristin Sjaastad, Sert. yrkeshygieniker (radioaktivt avfall)
 • Sikkerhetsrådgiver, Sven Wiik AS (transport av farlig gods)

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 14. oktober 2016 – HMSR1803