Wikier

Råd og utval ved HF

Fakultetsstyret ved HF

Fakultetsstyret er Det humanistiske fakultets (HFs) øvste organ og tek avgjerder i saker av prinsipiell og overordna karakter.

Fakultetsstyremøtet - sakslister og protokoll 2023

Her er lenke til møter, saker, referat og sakspapir

Saksoversikt og sakspapir til fakultetsstyremøta blir lagt ut i lenkja seinast sju dagar før møta.

Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.

Oversikt over alle saker som skal opp i fakultetsstyret våren 2023. Saker kan kome til, dei blir då sette inn i oversikta (med atterhald om endringar):


DatoSakSakstype
20.01.2023Periodeplan 2023-2026, tiltak 2023Vedtak
20.01.2023MidlertidighetVedtak
20.04.2023Årsrapport 2022Vedtak
20.04.2023Budsjett 2023Vedtak
20.04.2023StudieporteføljaVedtak
14.06.2023Strategisk personalplan Vedtak
14.06.2023Midlertidighet, tiltakVedtak

Enkeltvedtak frå fakultetsstyret

Styret har ansvar for å fastsetje mål og strategiar for fakultetet og gjere prioriteringar innanfor rammer gitt i regelverk og avgjerdene til overordna nivå. Dette blir tatt vare på ved at styret sjølv tek stilling til:

• Strategi

• Årsplanar og handlingsplanar

• Strategiske personalplanar

• Intern fordeling av løyving og budsjett

• Forskingssatsingar og forskingsprofil

• Studieprogram

• Studiekvalitet

• Verksemds- og økonomirapportering

• Intern organisering

• Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er usemje mellom dekan og fakultetsstyret om kvar avgjerdsstyresmakta ligg, blir spørsmålet avgjort av rektor.

Styret består av 11 medlemer. Tre medlemer representerer det vitskaplege personalet, éin representerer mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling og éin representerer dei teknisk-administrativt tilsette. Studentane har to representantar, medan fire kjem utanfrå universitetet (eksterne representantar). Alle styrerepresentantane blir valde for ein fireårsperiode, med unntak av representanten frå dei mellombels tilsette og dei to studentane. Desse sit i eitt år.


HF fakultetsstyre sine medlemmar for perioden 01.08.2021 - 31. 07. 2025

Dekan: Professor Anne Kristine Børresen

Frå administrasjonen:

Eksterne medlemmar:

Fast vitenskapeleg ansatte

Mellombels vitenskapeleg ansatte

  • Medlem: Postdoktor Yvonne Van Baal, Institutt for språk og litteratur
  • Vara: kommer

Faste og mellombels teknisk/administrativt ansatte

Eksterne varamedlemmar:

  • Trond Åm, daglig leder litteraturhuset Trondheim
  • Rannveig Tellemand Storeng, seniorrådgiver Helse Midt- Norge

Studentrepresentantar:

  • Synne Hanslien
  • Peder Botten
2651 Visninger
Vedlegg