Wikier

Ekstern innleie og utleie av areal

Eiendomsavdelingen ved NTNU har ansvar for å sikre at arealene NTNU disponerer utnyttes og utvikles effektivt, i tråd med NTNUs strategier, planer og overordnede prioriteringer.

NTNU praktiserer internhusleie og disponering av NTNUs arealer ivaretas ved intern utleie, til fakultetene og administrative avdelinger, via regler for internhusleie. Ved utleie til eksterne samarbeidsparter gjelder markedsmessige leievilkår. All utleie forvaltes av eiendomsavdelingen ved utleieansvarlig.

NTNU disponerer ca 770 000 m² bygg til undervisning, forskning og kontor. NTNU eier majoriteten av arealet, men ca 240 000 m² er innleid areal fra eksterne eiere.

NTNU er en stor leietaker i det åpne markedet og alle avtaler for innleie av areal behandles hos eiendomsavdelingen ved innleieansvarlig.   

NTNUs enheter skal primært benytte arealer i NTNUs eide bygninger. Behov for økt areal fremmes fra arealkontakten ved det enkelte fakultet eller administrativ avdeling, til Eiendomsavdelingen ved utleieansvarlig. Eiendomsavdelingen vil sammen med den interne leietaker vurdere om det finnes hensiktsmessige ledige lokaler i NTNUs bygningsmasse. Ombygging og/eller omrokering kan vurderes for å dekke nye arealbehov.

Dersom NTNUs arealer ikke dekker behovet vil eksterne arealer bli vurdert.

Det er kun Eiendomsavdelingen ved NTNU som har anledning til å inngå leieavtaler for areal på vegne av NTNU under rammer fra Kunnskapsdepartementet.

2412 Visninger