Wikier

Avtrekksskap i...

Bruke avtrekksskap

Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for arbeid i avtrekkskap


Retningslinjen beskriver riktig måte å arbeide på i avtrekksskap. Gjelder for ansatte og studenter.

English version: Working with fume cupboards

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Når skal du bruke avtrekksskap?

Du skal bruke avtrekksskap når du håndterer kjemikalier/materialer der det kan oppstå

 • helsefarlig eller brann/eksplosjonsfarlig damp/gass
 • støv
 • sjenerende lukt

Se krav til bruk av avtrekkskap under punkt 7 og 8 i stoffenes sikkerhetsdatablad.

Arbeidsområdet i avtrekksskap skal ikke være lagerplass for kjemikalier. Oppbevar flyktige kjemikalier i egnede skap med avtrekk. Noen avtrekksskap har underskap med avtrekk som kan brukes til lagring av mindre mengder.

Riktig bruk av avtrekksskap

Alle som har med avtrekksskap å gjøre skal kjenne til sikkerhetskravene og retningslinjene for ansvar og oppgaver for avtrekksskap.

Gjør deg kjent med sikkerhetskravene og regler for korrekt bruk før du starter å bruke avtrekksskapet:

 • Jobber du med et eldre skap uten alarm, kontroller luftstrømmen ved å feste et stykke veiepapir eller lignende tynt papir til lukens underkant slik at papiret henger fritt.
 • For skap med kontrollpanel, sett deg inn i riktig bruk av dette.
  • For skap med funksjonen «maksimal lufthastighet» (emergency), skal skapet settes tilbake til normal drift etter at behovet for økt avtrekk er opphørt.
  • For skap med funksjonen «redusert avtrekkshastighet» (min): Denne funksjonen skal aldri aktiveres når avtrekkskapet er i bruk.
 • Ha luken så langt nede som mulig og aldri høyere enn maksimum arbeidsåpning (30 cm). Dette skal være avmerket på skapet.
 • Hev luken sakte slik at luftmengden rekker å reguleres.
 • Fjern mest mulig utstyr, flasker og andre gjenstander i avtrekkskapet under arbeidet. Dersom den planlagte bruken av avtrekksskapet fører til mye utstyr i skapet, må du vurderere forsvarligheten av dette på forhånd. Luftstrømmen kan testes visuelt ved hjelp av en røyktest for å kontrollere om turbulens skaper fare for lekkasje. Kontakt Driftsavdelingen for hjelp til å utføre slike tester.
 • Arbeid mest mulig i senter av avtrekksskapet, minimum 20 centimeter fra åpningen.
 • Jobb med rolige bevegelser.
 • Stikk aldri hodet inn i avtrekksskapet.
 • Sørg for å unngå trafikk rundt skapet mens du arbeider.
 • Lukk alltid dører og vinduer som er nær skapet når du jobber.
 • Rydd og rengjør avtrekksskapet etter bruk.
 • Skyv alltid ned luken i avtrekksskapet etter bruk.
 • Vær oppmerksom på kjemikaliets egenskaper, spesielt kjemikaliedampens egenvekt, påvirker hvordan dampen fordeler seg i avtrekksskapet. Ved arbeid med særlig giftige stoffer og tunge damper må du kartlegge hvilke krav som må stilles til avtrekk for å ivareta sikkerheten. Dette skal skje gjennom en særskilt risikovurdering. Spesielle krav til avtrekksskap gjelder for eksempel ved arbeid med hydrogenfluorid (flussyre/HF-gass) og perklorsyre.
 • Ensformige og gjentakende bevegelser når du arbeider i avtrekksskap kan overbelaste kroppen. Spesielt nakke, skuldre og armer er utsatt. Vær bevisst på arbeidsstillingen og varigheten av arbeidsoppgaven. Se Ergonomi i laboratorier. Kontakt bedriftsfysioterapeut dersom du trenger flere råd om ergonomi ved arbeid i avtrekksskap.

Tiltak ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap

Se retningslinje for hva du skal gjøre og hvem som skal varsles ved feil/driftsavbrudd i avtrekksskapene.

Se også

Kontakt

HMS-koordinatorer ved NTNU

HMS-avdelingen:

Driftsavdelingen, NTNU:

 • Teknisk beredskap: 918 97 335
 • Teknisk service og tiltak: Trond Haugen, tlf 918 97 223
 • Dokumentasjon: Per Gjengår, tlf 918 97 218

Driftsservice, St. Olavs Hospital:

Varsle kundesenteret om feil på tlf 06750.

Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid, varsle teknisk vakt på tlf 995 84 151.

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6202 - ePhorte 2014/3970

1452 Visninger
Tagger
hms-slettes