Wikier

Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass

Hydrogenfluorid/flussyre er en sterkt etsende forbindelse som trenger lett gjennom hud og muskler. Cellemembraner og nerver blir raskt ødelagt. Øyeblikkelig førstehjelpsbehandling er avgjørende hvis det skjer uhell med flussyre.

English version - Working with hydrogen fluoride and related substances

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er Hydrogenfluorid (flussyre og HF-gass)

HF - Hydrogenfluorid (CAS-nr 7664-39-3) er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Gassen fortettes ved 19,5ºC til en sterkt rykende, giftig væske.

Flussyre er en vandig løsning av hydrogenfluorid. Flussyre er en sterkt etsende forbindelse til tross for at det er en svak syre.

Faremomenter ved bruk av HF

HF/flussyre trenger lett gjennom hud og muskler. Cellemembraner og nerver ødelegges raskt med celledød/nekrose som resultat. Eksponerte personer kan også få systemiske effekter som hjertearytmier og kramper.

Hydrogenfluoridgass omdannes til flussyre i kontakt med fuktigheten i øyne, slimhinne og hud. Skadeforløp og effekter er de samme som for HF/flussyre generelt.

OBS: Det kan ta flere timer før smerter og skader blir utviklet på kroppsvev. Derfor er det svært viktig at situasjonen tas på alvor selv om symptomer uteblir rett etter eksponeringen. Tid fra eksponering for flussyre til smerter og etseskade avhenger av konsentrasjonen:

Konsentrasjon av flussyre Tid før utvikling av symptomer

0 - 20 prosent Inntil 24 timer

20-50 prosent 1-8 timer

> 50 prosent Umiddelbart

For løsninger over 50 % opptrer systemiske effekter når eksponeringen er på mer enn 1 % av hudoverflaten. For løsninger uansett konsentrasjon opptrer systemiske effekter når eksponeringen er på mer enn 5 % av hudoverflaten. Håndflaten til personen tilsvarer ca. 1 % av hudoverflaten. Systemiske effekter kan også opptre ved inntak gjennom munnen eller inhalasjon.

Forholdsregler FØR arbeid med HF

Du som leder arbeidet skal sørge for at

 • Alle nye prosjekter risikovurderes.
 • Eksisterende risikovurdering gås gjennom når et tidligere prosjekt skal videreføres.
 • Lokale prosedyrer utarbeides for håndtering av HF/flussyre (inkludert avfall forurenset med HF/flussyre), førstehjelpsinstrukser og beredskapsplan der det er nødvendig.
 • Alle som skal arbeide med flussyre eller hydrogenfluoridgass får tilstrekkelig opplæring. Alle skal helst ha gått kurs før arbeidet starter, eller i hvert fall så fort som mulig. Meld behovet for kurs til HMS-avdelingen. Dersom det ikke avholdes kurs før arbeidet starter skal vedkommende få opplæring av person som selv har vært på kurs og som har erfaring med håndtering av HF.
 • Alle som arbeider med flussyre eller hydrogenfluoridgass skal være kjent med innholdet i risikovurderingen.
 • Alle som skal arbeide med flussyre eller hydrogenfluoridgass skal være kjent med førstehjelpsmetodene og vite hvor nødvendig førstehjelpsutstyr er.
 • Tilgjengelig oppdatert sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladet skal tas med til sykehuset ved behov for legebehandling.
 • Preparater for beredskap anskaffes. Helsebibliotekets artikkel om "Hydrogefluorid (flussyre og hydrogenfluridgass) - behandling ved forgiftning" skal oppbevares sammen med preparatene for beredskap. Skrivet skal tas med til sykehuset ved behov for legebehandling.
 • Tilgjengelig åndedrettsvern ved forekomst av damper/aerosoler. Ved bruk av gassmaske: Bruk grått og gult kombinasjonsfilter for uorganiske gasser, merket ABEK.
 • Nøddusj og øyeskyller på vasken testes jevnlig.

Du som skal arbeide med flussyre skal sørge for

 • At du har tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon for å kunne arbeide på en trygg måte.
 • Å gjøre deg kjent med risikovurderinger, lokale prosedyrer for håndtering av HF/flussyre, førstehjelpsinstrukser og beredskapsplaner.
 • Hvis du har hjertesvikt bør du ikke innta beredskapspreparatet Calcium-Sandoz® brusetabletter.

Forholdsregler NÅR du arbeider med flussyre

 • Arbeid alltid i avtrekkskap eller på godt ventilert sted. Avtrekksskapet skal være utformet og merket i henhold til kapittel 7 i norsk standard NS-EN 14175:2012, blant annet med materialer som er bestandige mot flussyre i alle deler.
 • Bruk alltid egnet verneutstyr i henhold til risikovurdering: Ansiktsvern, hansker av egnet materiale (kan være flere ulike typer hansker, bruk da rett type etter hvilke konsentrasjoner som brukes, behovet for finmotorisk førlighet med mer), laboratoriefrakk, mansjetter, polyuretanstøvler/gamasjer/skoovertrekk, eventuelt polyuretanforkle eller heldekkende kjeldress.
 • Ikke bruk kontaktlinser. Sprut på øyet kan komme bak linsene og gjøre at linsene blir sittende fast på øyet.
 • Unngå at flussyre kommer i kontakt med metaller, alkalimetaller, glass, kaliumpermanganat, fluor, silisium, alkalier (baser) og fosforoksyder. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass, som kan danne eksplosiv blanding med luft.
 • Flasker, kanner eller lignende som inneholder flussyre skal være tydelig merket med navn og merkepliktige advarsler. Oppbevar dem på ventilert sted.
 • Søl med HF/flussyre må nøytraliseres med egnet, kalkholdig absorbsjonsmiddel og deretter tørkes opp.
 • Alt avfall som er eller kan være forurenset med HF/flussyre skal avhendes som kjemikalieavfall

Preparater for beredskap

 • HF-antidot gel®, minimum en tube à 25 gram per person som arbeider med flussyre. Varenr. 273680. Kontakt bedriftshelsetjenesten som fyller ut registreringsfritakskjema med underskrift av bedriftslegen. Ta med skjemaet til apotek.
 • Calcium-Sandoz® brusetabletter, to pakninger à 20 tabletter per person som arbeider med flussyre. Varenr. 193821. Kjøpes reseptfritt i pakninger på 20 tabletter à 500 mg på apotek.
 • Kompresser til omslag.
 • Tilstrekkelig antall flasker øyeskyllevæske (fysiologisk saltvann) for bruk under transport til sykehus.
 • Hansker
 • Maske til bruk ved munn-til-munn metoden (beskyttelse for den som utøver førstehjelpen)

Typiske symptomer og kliniske tegn ved eksponering

Søl på hud

 • Intens smerte. Så lenge smertene varer fortsetter etsingen og økning i vevsskader.
 • Rødhet (erytem), væskeansamlinger (ødem) og blemmer.
 • Eventuell bleking av huden og dannelse av hard hud.
 • Celledød (nekrose) i dypere vev. Tap av kalk i og etsing av underliggende ben.

Sprut i øyne

 • Smerter, øyekatarr, tåreflod, ødem, for høyt trykk i øyet (glaukom), ødeleggelse av hornhinnen, synspåvirkning eller synstap og arrdannelse.

Inhalasjon (innånding av damp eller gass)

 • Inhalasjon kan gi et vidt spekter av effekter – fra milde symptomer i øvre luftveier til forsnevring av luftveier, blødninger, lungeødem og død.
 • Hoste, brennende følelse i luftveiene, brystsmerte, tungpustethet og eventuell blåfarget hud på grunn av lav oksygentilførsel.

Svelging

 • Høy risiko for etseskader i munn, spiserør og magesekk, samt systemiske effekter. Inntak av selv relativt fortynnede løsninger kan bli fatale.
 • Kvalme, oppkast og diaré.
 • Sår og blødninger i munn, spiserør og magesekk.
 • Intens smerte.
 • Forsnevring av øvre luftveier.

Førstehjelp ved uhell med HF

Ved uhell med flussyre, er øyeblikkelig førstehjelpsbehandling avgjørende for å redusere skader mest mulig.

NB! De som utfører førstehjelp skal bruke verneutstyr for å ta vare på egen sikkerhet. Ring 113 eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) etter at førstehjelp er satt i gang.

Den skadede skal alltid til sykehus raskest mulig. Husk å ta med sikkerhetsdatablad og Giftinformasjonens skriv "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) - behandlingsanbefaling ved forgiftning" til sykehuset.

Søl på hud

1. Skyll øyeblikkelig og grundig med store mengder vann. Bruk dusj dersom det er sølt på større deler av huden. Ta av klær, sko, smykker, armbåndsur og annet, og fortsett skyllingen inntil 5 minutter. Viktig: Fortsett å skylle under transport til sykehus dersom punkt 2 eller 3 ikke kan gjennomføres.

2. Start deretter straks behandling med HF-antidot gel®: Tørk av huden og smør på rikelig med HF-antidot gel®. Salven skal masseres inn i huden. Ved søl på hånden kan deretter rikelig med HF-antidot gel® fylles i en gummihanske som så tas på hånden. Fortsett behandlingen under transport til sykehus.

3. Dersom HF-antidot gel® ikke er tilgjengelig: Løs Calcium-Sandoz® brusetabletter i vann (20 tabletter i 2 liter vann). Hold den skadede hånden eller foten nede i dette badet. Hvis andre deler av kroppen er sølt på: Legg helt våte omslag med oppløsningen på huden. Skift omslag stadig. Oppløsningen skal trenge ned i huden. Fortsett behandlingen under transport til sykehus.

Sprut i øyne

Skyll umiddelbart med store mengder vann minst 30 minutter. Fortsett skyllingen under transport til sykehus.

Ofte blir øyelokkene og/eller huden rundt øynene også eksponert ved sprut i øyne. Se behandling for søl på hud.

Inhalasjon (innånding av aerosoler, damp eller gass)

Evakuer området. Gå ut i frisk luft. Unngå fysiske anstrengelser.

Svelging

Gi øyeblikkelig rikelig med drikke, helst melk. Gi 10-20 Calcium-Sandoz® brusetabletter løst i vann. Forsiktighetsregel:// Calcium-Sandoz® brusetabletter bør ikke gis til personer som i utgangspunktet har hjertesvikt eller lavt blodtrykk.

Ikke fremkall brekninger. Ikke gi medisinsk kull. Det er også risiko for inhalasjonsskader etter inntak.

Hjelp

NTNU-bestemmelser og andre bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 13. oktober 2015 - HMSR08 - ePhorte 2016/3901