Wikier

Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2025

Ansvarlig for å legge fram sakene: seksjonsleder HR, Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no
Utvalgssekretær og organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan våren 2024

 • 12. desember 2023
 • 15. januar
 • 29. januar
 • 12. februar
 • 26. februar
 • 11. mars
 • 29. april
 • 13. mai
 • 27. mai
 • 17. juni

Saksfrist: senest 2 uker før møtet. Instituttene kan ha satt egne frister i tillegg.

Sammensetning

Medlemmer Varamedlemmer
Dekan Ingrid Schjølberg, leder   

Seniorrådgiver Lars Aalberg
Rådgiver Marte Pernille Hatlo Andresen

Kontorsjef Lars Arne Hassel
Rådgiver Magnhild Tangvik

Fra arbeidstakerorganisasjonene
Rådgiver Hilde Bakke
Overingeniør Gunnar Aske
Kontorsjef Jo-Are Nordli Eriksen
Førstekonsulent Kirsti Klemetsaune

Mandat

Ansettelsesrådets oppgave er å foreta ansettelser i teknisk/adminstrative stillinger ved fakultetet. Se også Personalreglement for teknisk administrative stillinger for mer informasjon.

Rådgivende gruppe ved innstilling i ledige teknisk/administrative stillinger

Nærmeste leder utpeker en rådgivende gruppe bestående av minst to ansatte. Rådgivende gruppe skal bestå av representanter fra både det arbeidsmiljø som den ledige stillingen inngår i, se (6.1.1), og fra navnelisten utarbeidet av IDF LOSAM, se 6.1.2. Begge kjønn skal være representert i den rådgivende gruppen inkludert leder.

Ved hvert fakultet eller avdeling utarbeider IDF LOSAM en navneliste med ansattrepresentanter fra fagforeningslistene med egnet kompetanse som skal kunne delta i rådgivende gruppe ved ansettelser. Funksjonstiden for disse personene følger funksjonstiden for medlemmene av ansettelsesrådet. IDF LOSAM skal likevel om nødvendig supplere navnelisten hvert år. Dersom det ikke er mulig å få oppnevnt en representant fra navnelisten utarbeidet av IDF LOSAM, så skal LOSAM kontaktes og skal da kunne oppnevne en representant som ikke står på listen. (jfr. pkt. 6.1). 

Saken har vært forelagt LOSAM ved IE 09.05.2022, og følgende liste med navn som skal forespørres i forbindelse med innstilling til ledige stillinger.

Navneliste

 • Elin Merethe Todal (IMF, Trondheim)
 • Vegard Kildal (Fakultetsadministrasjonen, Trondheim)
 • Mona Nordaune (IIK, Trondheim)
 • Sverre V. Pettersen (IES, Trondheim)
 • Anne Hilde Ruen Nymoen (IIK, Gjøvik)
 • Liv Karen Stubberud (IIK, Trondheim)
 • Britt Marie Hegnes (IDI, Trondheim)

Innstillingsmyndigheten tar selv kontakt med en eller flere personer på navnelisten for å sette sammen en rådgivende gruppe.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk kan også være behjelpelig i en viss utstrekning, og vi står til disposisjon for råd og veiledning.