Wikier

Administrative...

Årsplan for HF 2022

Denne siden inneholder Årsplan for HF 2022, vedtatt i Fakultetsstyret 25.11.2021.

Siden er under arbeid


Bakgrunn og innramming
Rammene for årsplanen ved Det humanistiske fakultet settes av NTNUs strategier og andre
sentrale dokumenter, og da primært følgende dokumenter:
• Kunnskap for en bedre verden. NTNU strategi 2018-2025
• NTNU årsplan 20221
• Det humanistiske fakultets strategi 2018-2025
Midtveis i strategiperioden, og ved inngangen til ny lederperiode, er det naturlig å gjøre opp
status, for deretter å stake ut ny kurs – både for lederperioden og for den gjenværende
strategiperioden. Nesten 2 år med pandemiskapt unntakstilstand har gitt erfaringer av ulike
valører. Selv om vi har gjort kvantesprang i den digitale kompetansen vår, gjenstår det
fremdeles mye, både på forsknings- og utdanningssiden. Studenter og ansatte har sjelden
eller aldri rapportert om dårligere mental helse. Det grønne skiftet og bærekraft står høyt på
den politiske dagsordenen, og samhandlingen mellom aktørene i sektoren må gjenopprettes,
men på andre måter enn før. Alt dette danner bakteppet for fakultetets strategiske
prioriteringer for 2022.


Prioriteringer, mål og tiltak
Med utgangspunkt i det skisserte bakteppet over, vil det strategiske arbeidet ved HF i 2022
være styrt av følgende overordnede prioriteringer:
• Kollektiv kultur
• Mer nyskaping
• Gode og miljøvennlige rammebetingelser
De nevnte prioriteringene avgrenser arbeidet mot fakultetets strategiske utviklingsmål i 2022.
For å konkretisere dette arbeidet, er det identifisert mål og tiltak. Fakultetets mål og tiltak
oppsummeres i tabellen nedenfor, der også sammenhengen med NTNUs mål er synliggjort.

PrioriteringMålNTNU-mål
Kollektiv kulturVi skal styrke den kollektive undervisningskulturen med særlig vekt på studieprogrammet som en samlende enhet for ansatte og studenter samt videreutvikle studieporteføljen
Vi skal styrke den kollektive forskningskulturen og særlig satse på forskningsnettverk og -grupper
Vi skal styrke den kollektive kulturen for utøvende kunst
Vi skal styrke den kollektive administrasjonskulturen
1,2,5,7
3,5,6
3,5,6
5,8
Mer nyskapingVi skal stimulere til mer nyskaping i fagmiljøene4,6
Gode og miljøvennlige rammebetingelserVi skal sikre gode rammebetingelser for kjernevirksomheten1,5,8

I det følgende vil vi vise hvordan årsplanen vil legge føringer for fakultetets arbeid med de ulike virksomhetsområdene. I tillegg forventes instituttene å inkludere tiltak innenfor hvert av områdene i sine årsplaner for 2022.

1 Kollektiv kultur
1.1 Den kollektive undervisningskulturen og studieporteføljen

HF skal tilby nytenkende og utforskende undervisning, utført av undervisere som er sentrale bidragsytere i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet. Våre undervisere skal også være involverte i kollektiv drift av innovative utviklingsprosjekter på utdanningsområdet, der en stadig større andel er eksternfinansierte (BOA).
Det humanistiske fakultet vil prioritere å skape rom for en god kollektiv undervisningskultur. Dette handler blant annet om å legge til rette for at et samlet fagmiljø samspiller og samarbeider om kontinuerlig videreutvikling av og aktiviteter innenfor tilbudte studieprogram og andre studietilbud, herunder læringsformer (fysiske og digitale) og aktiviteter i emner og mellom emner, samt sikrer at læringsutbytte, aktiviteter og vurderingsformer innad i og mellom emner henger godt sammen (samstemt undervisning) samt videreutvikler veiledning av bachelor- og masteroppgaver. Undervisere skal ha god kompetanse i digitale undervisningsmetoder og studenter skal få opplæring i og erfaring med bruk av digitale verktøy både generelt og fagtilpasset. Alle studieprogram og studietilbud ved HF har et vertsinstitutt, og instituttene har derfor et ansvar for å ivareta helheten i tilbudene. HF skal dessuten arbeide med å styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.

For å nå målet om å styrke den kollektive undervisningskulturen med særlig vekt på studieprogrammet som en samlende enhet samt utvikle studieporteføljen vil HF iverksette følgende tiltak:
• Erfaringsdeling og kompetanseheving av HFs undervisere med vekt på utdanningsfaglig kompetanse

 • Sette sammen ressurspakker om arbeidslivsrelevans og utdanningskvalitet
 • Seminar for undervisere om merittering
 • Videreutvikle utdanningene gjennom å sette søkelys på samfunnsutfordringer, arbeidslivsrelevans, digitalisering og tverrfaglig samhandlingskompetanse

• Styrke bevisstheten i fagmiljøene om lektorutdanningen (gjelder både fag 1 og fag 2) gjennom dialog med universitetsskolen og seminarer på instituttene
• Styrke samarbeidet med arbeidslivet, særlig innen disiplinfagene. Dette inkluderer også utvikling av nye EVU-tilbud
• Konkretisere kompetanseprofiler og videreutvikle bachelorstrukturen gjennom å

 • Utvikle gode oversikter med eksempler på kompetanseprofiler
 • Forbedre emneporteføljer og studieprogram med utgangspunkt i kompetanseprofilene
 • Lage tydelige studieretninger ved å kombinere ulike fag/emner i fag 2-året
 • Pilotere minors-studieløp

• Følge opp HUMSAM-prosjektet i tråd med anbefalinger i prosjektets sluttrapport, der særlig instituttene er ansvarlige for implementering

På denne måten vil HF bidra til at NTNU når målene om å heve kvaliteten i studieporteføljen (1), styrke den utdanningsfaglige kompetansen (2), planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser (5) samt styrke sin rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger (7).

1.2 Den kollektive forskningskulturen
Det humanistiske fakultet vil skape rom for en god kollektiv forskingskultur. Dette handler blant annet om å legge til rette for at vitenskapelig ansatte får sammenhengende tid til forskning.
Mange ansatte har sett fordelen ved å organisere seg i forskingsgrupper. Andre er aktive deltakere i forskernettverk, både internt ved NTNU og på tvers av institusjons- og landegrenser. Vi ønsker å systematisere arbeidet med forskningsnettverk og -grupper for å gi dem bedre arbeidsvilkår samt styrke fakultetets satsing på fremragende miljø. I dette ligger også arbeidet med å sikre at alle stipendiater har et solid faglig nettverk å høre hjemme i. Dette krever en tydelig arbeidsdeling mellom fakultet og institutt, en arbeidsdeling som også ivaretar de som forsker best alene.
Veiledning har i stor grad vært individuell, med én veileder og én master- eller ph.d.-kandidat. I en kollektiv forskningskultur bør også veiledningssituasjonen i større grad være et kollektivt anliggende3.
En kollektiv forskingskultur krever også et godt fungerende støtteapparat, som for eksempel skal dekke alle fasene av arbeidet med eksternfinansiering, jamfør punkt 1.1.4 nedenfor.

Forskning og samfunnsutvikling henger sammen. Humanistisk forskning har en avgjørende rolle i å forstå hvordan mennesker, kultur og samfunn er utslagsgivende i møte med de store samfunnsutfordringene, som for eksempel det grønne skiftet og digitalisering. Den kollektive forskningskulturen rommer også samspillet mellom akademia og det øvrige samfunnet. For HF er særlig universitetsskolene og Trondheim som universitetskommune sentrale partnere.
Det internasjonale forskningsfellesskapet er også inkludert i den kollektive forskningskulturen. HF skal ha internasjonalt orienterte fagmiljø og forskere med sterke vitenskapelige eller kunstneriske CV-er. Gjennom støtteapparat og støtteordninger skal det legges til rette for utvikling av flere nasjonalt og internasjonalt fremragende forskningsmiljø.

For å nå målet om å styrke den kollektive forskningskulturen vil HF iverksette følgende tiltak:
• Iverksette utvalgte anbefalinger fra rapporten om publiseringskultur på HF
• Forbedre rutinene for samhandling mellom prosjektleder og det administrative støtteapparatet
• Styrke arbeidet vårt knyttet til handlingsrettet humaniora, blant annet gjennom prosjekt i universitetskommunesamarbeidet, samt økt søknadsaktivitet mot Forskningsrådets tematiske utlysninger
• Lage gode strukturelle rammer for utvikling av forskernettverk og –grupper, med særlig vekt på grupper som er eller har potensial til å bli fremragende (målt gjennom eksterne evalueringer og tilslag på søknader)
• Etablere en tydelig fordeling av støtteordninger mellom fakultetet og instituttene

På denne måten vil HF bidra til at NTNU når målene om å utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå (3), planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser (5), samt fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning (6).

1.3 Den kollektive kulturen for utøvende kunst
Det humanistiske fakultet utvikler kunst som unik og selvstendig samhandlingsform, og som en kraft i menneskelivet og samfunnet. For å videreutvikle samspillet både mellom de ulike kunstformene og mellom kunst, humaniora, teknologi og vitenskap, må den kollektive kulturen for utøvende kunst styrkes. Vi må derfor utvikle virkemidler for å få til en god integrasjon av utøvende kunst og teoretisk vitenskap. Dette inkluderer også samhandling med relevante fagmiljø, både internt på NTNU, nasjonalt og internasjonalt. HF vil også være en sentral aktør i den nasjonale debatten om finansieringsordning av utøvende kunst i universitets- og høyskolesektoren.
For å nå målet om å styrke den kollektive kulturen for utøvende kunst vil HF iverksette følgende tiltak:
• Initiere faglige prosjekter og styrke en kultur for deling av utstyr og kompetanse på tvers av de ulike kunstfagene som på sikt skal samlokaliseres
• Styrke rammevilkårene for kunstfagene internt på NTNU og sammen med nasjonale samarbeidspartnere arbeide for en styrket nasjonal finansiering
• Sammen med AD jobbe for at doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid har et robust antall kandidater og en balansert fordeling av kandidater med ulik kunstfaglig bakgrunn og at programmet dermed bidrar til å styrke det kunstneriske utviklingsarbeidet ved NTNU
• Etablere insentivordninger for tverrfaglige og handlingsrettede forskningsprosjekter til NFR og Horisont Europa der kunst og vitenskap er integrert

På denne måten vil HF bidra til at NTNU når målene om å utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå (3), planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser (5) samt fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning (6).

1.4 Den kollektive administrasjonskulturen
Det strategiske målbildet fram til 2025 er at fakultetet har en kompetent og fleksibel administrasjon som bidrar til at fakultetet når sine samlede mål innen utdanning, forskning, nyskaping, formidling og kunstnerisk virksomhet.
Fakultetet har i løpet av de siste årene fått flere studenter og flere ansatte, noe som har medført et økt aktivitetsnivå. Det er krevende å håndtere økningen i administrative oppgaver som dette fører med seg, samtidig som den administrative bemanningen har stått så å si på stedet hvil. Samtidig som vi har hatt høy turnover og problemer med å rekruttere nye medarbeidere til administrative stillinger, har pandemien satt på vent mange av tiltakene vi hadde iverksatt for å nå målbildet i strategien.
Politiske føringer lar seg ikke iverksette uten at det administrative støtteapparatet bidrar med rutiner og oppfølging. NTNUs bidrag i det grønne skiftet vil både inneholde utvikling av ny kunnskap gjennom forskning og tett oppmerksomhet på og oppfølging av rutiner for reiser, datalagring og campusutvikling. Det må også nevnes at det nasjonalt og på NTNU gjennomføres store digitaliseringsprogram med innføring av nye system og ny organisering, noe som vil treffe teknisk-administrativt tilsatte først.

For å nå målet om å styrke den kollektive administrasjonskulturen vil HF iverksette følgende tiltak:
• Én administrasjon: Gjenskape et kollektivt arbeidsmiljø

 • Felles fagdag for alle teknisk-administrativt tilsatte ved HF
 • Erfaringsutveksling i Administrativt lederforum ved fakultetet (ALF-HF)
 • Kartlegge behov for kompetanseutvikling, kursing og opplæring
 • Felles sommeravslutning for teknisk-administrativt tilsatte ved HF

• Oppdatere organisering av og arbeidsfordeling i og mellom administrasjoner ved HF, herunder også vurdere antall teknisk-administrative stillinger ved instituttene og i fakultetsadministrasjonen4
• Delta i utvikling av NTNUs felles systemer

 • Sikre at disse innfrir våre behov
 • Sette av tilstrekkelig tid og ressurser til å ta disse i bruk

På denne måten vil HF bidra til at vi blir ett NTNU og når målene om å planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser (5) samt videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester (8).

2 Mer nyskaping
Den faglige aktiviteten ved HF danner et solid utgangspunkt for sosialt og kulturelt entreprenørskap, innovasjon og nyskaping. Det er bred enighet om at humanistisk nyskaping bidrar til positive forandringer og har nytteverdi for økonomi, samfunn, kunst og kultur, offentlige tjenester, velferd, miljø og livskvalitet utenfor den akademiske verden. Ved å skape en kollektiv kultur for nyskaping, der både næringsliv, kulturliv og offentlig virksomhet er sentrale aktører, vil det etableres felles vokabular og forståelse, noe som er nødvendig for å møte samfunnsutfordringene.
BLINK læringshub, står sentralt i en kollektiv kultur der innovative utdanningsprosjekter og BOA-søknader utvikles og gjennomføres. En videreutvikling av HFs aktivitet her vil derfor være et viktig element for å øke nyskapingsomfanget.
HFs mangeårige signaturemne for masterstudenter, Humanister i praksis, representerer nyskaping skapt av en kollektiv kultur på tvers av kulturene innenfor og utenfor universitetet. Gjennom videreutvikling av dette, vil også flere aktører få ta del av denne kulturen.
Utvikling av læringsfremmende undervisningsformer og -metoder avhenger av et kollektiv som drar i samme retning. Sentralt i dette arbeidet står HFs meritterte undervisere og andre undervisere med en stadig større didaktisk verktøykasse, solide ferdigheter og en klar forståelse av hva som gir god læring hos studentene.

Humanistisk nyskaping ligger i forlengelsen av handlingsorientert forskning, og en økning av omfanget vil avhenge av at flere av HFs fagmiljø bevisstgjøres anvendelsespotensialet av forskningen sin. En tettere kobling mellom innovasjon og forskning vil gi ringvirkninger både innen nyskaping og i form av faglig utvikling. Det vil derfor legges til rette for inkludering av innovasjonselement i flere forskningsprosjekt, og for bruk og videreutvikling av avanserte digitale teknikker for dataanalyse.

For å nå målet om mer nyskaping i fagmiljøene, vil HF iverksette følgende tiltak:
• Økte antall samarbeidsprosjekt med arbeidslivet og særlig satse på å få til flere prosjekter knyttet til tjeneste-, innholds- og kulturinnovasjon sammen med Universitetskommunen TRD3.0
• Utarbeide forslag om felles innovasjons-ph.d.-utlysning for NTNU
• Øke synligheten av humanistisk samfunnsrelevans og nyskaping

 • Innovasjonsdag
 • Formidling av eksempler på nyskaping

• Legge til rette for at flere HF-miljøer bidrar til nyskaping gjennom utvikling av nye digitale forskningsmetoder og analyseverktøy
På denne måten vil HF bidra til at NTNU når målene om å synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten og bidraget til bærekraftig innovasjon med utspring fra klynger og sentre (4) samt fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning (6).

3 Gode og miljøvennlige rammebetingelser
Fakultetets viktigste ressurs er menneskene som arbeider og studerer her. For å nå strategiske utviklingsmål og årsplanmål må vi arbeide for at ansatte og studenter har så gode arbeidsbetingelser som mulig. Samtidig må disse betingelsene være miljøvennlige og bidra til økt bærekraft.
For å nå de aktuelle målene vil HF iverksette følgende tiltak:
• Undersøke hvilke utfordringer ansatte har når det gjelder bruk av støttesystemer, med sikte på å utforme tiltak som kan bedre arbeidssituasjonen.
• Prioritere og gjennomføre oppfølgingstiltak for ansatte etter ARK-undersøkelsen, samt videreføre og utvikle nye tiltak for å ivareta studentenes psykososiale læringsmiljø, for på den måten å sikre at fakultet er en attraktiv arbeidsplass med faglige utfordringer i et trygt arbeidsmiljø for ansatte og studenter.
• Gjennomgå og eventuelt bedre både kapasitet og kvalitet på studentarbeidsplasser for masterstudenter
• Delta aktivt i arbeidet med å revidere NTNUs språkpolitikk og følge opp anbefalingene lokalt
• Bidra til at dagens campuser videreutvikles og vedlikeholdes, slik at aktivitetsnivået opprettholdes for studenter og ansatte.
• Delta aktivt i planleggingen av ny campus og jobbe for at medarbeiderne og studentene får så gode arbeidsforhold som mulig i nye lokaler

• Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å realisere HFs strategiske utviklingsmål innen formidling5
• Videreføre og videreutvikle arbeidet som er satt i verk for å bedre internkommunikasjonen ved HF
• Redusere antallet flyreiser og motivere ansatte til å reise mindre, og til å bruke miljøvennlige alternativer ved nødvendige jobbreiser
På denne måten vil HF bidra til at NTNU når målene om å heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud (1), planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser (5) samt videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester (8).

1400 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger
hf