Wikier

Prosedyre for varmt arbeid

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


UNDER ARBEID

Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, og framgangsmåte ved varmt arbeid ved NTNU.

English version - (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre at varmt arbeid skjer på en måte som er trygg for ansatte og studenter, samt NTNUs omgivelser.

Omfang og forankring

Retningslinje for brannvern er styrende for denne prosedyren.

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som utfører varmt arbeid i NTNU sine lokaler eller myndighetsområder.

Definisjon

Varmt arbeid er arbeid som innebærer åpen ild, oppvarming, varmluft, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.

Varmt arbeid er brannfarlig og kan fremkalle allergi eller giftvirkning.

Ansvar

Linjeleder

 • er ansvarlig for at denne prosedyren er gjort kjent og følges ved egen enhet.
 • regnes som oppdragsgiver og skal ved egen enhet gi eksterne firma tillatelse til å utføre varmt arbeid før arbeid igangsettes.
 • skal tilby helseundersøkelse ved behov

Ansatte og andre som utfører varmt arbeid

Fremgangsmåte for varmt arbeid

Linjeleder/linjeleders representant

Ansatte og andre som utfører varmt arbeid

skal sørge for at:

 • Varmt arbeid foregår i egnede rom (Lodding skal aldri skje på kontor).
 • Ved varmt arbeid utenom fast, spesielt tilrettelagt arbeidssted (sveiseverksted) skal utførende personell inneha sertifikat for varmt arbeid.
 • Åpninger i gulv, vegger og tak er tettet med våte filler, steinull eller lignende.
 • Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 x 6 kilo ABC-håndslokke- eller skumapparat eller brannslange med diameter minimum 3/4 tommer påsatt vann frem til strålerøret. Slokkeutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
 • Aktive brannsikringstiltak som detektorer og sløyfer er utkoblet. Dersom sprinklerhode(r) står i fare for å bli utsatt for varme, må disse tildekkes med flammehemmende materiale. Kontakt vaktmester/teamleder i den aktuelle bygningen.
 • Minimum to rømningsveier er tilgjengelig og fri for blokkeringer.
 • Navngitt brannvakt være til stede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.
 • Den som utfører arbeidet skal ikke forlate arbeidsstedet før alle gnister eller glør er slukket.

Ved varmt arbeid i eksplosjonsfarlige rom skal utførende personell i tillegg sørge for:

 • måling av mulige brennbare gasser gjennomføres rett før og kontinuerlig under arbeidet.
 • aceton-/oksygenbeholdere ikke bringes med inn i lokalet.
 • lokalet får spesielt god ventilasjon.

Ved varmt arbeid utført av eksternt firma, skal utførende personell:

 • inneha gyldig sertifikat for varmt arbeid.
 • inneha arbeidstillatelse fra enheten hvor arbeidet gjennomføres og kunne vise frem arbeidstillatelsen på forespørsel på arbeidsstedet.
 • ved behov varsle berørte brukere.

Etterarbeid ved varmt arbeid

utførende personell skal:

 • utføre etterkontroll av arbeidsstedet og nærliggende område slik at det ikke er fare for brann.
 • sørge for at sløyfer og detektor(er) kobles inn. Fjerne eventuell tildekking av sprinklerhode(r). Gi beskjed til vaktmester/teamleder i den aktuelle bygningen.
 • plassere arbeidsutstyret i sikker avstand fra arbeidsstedet.
 • Underrette NTNU vekter på mobil 981 97 373

Helseundersøkelse

Hvis risikovurderingen viser at arbeidstakere kan bli eksponert på en slik måte at dette kan gi helseskade, skal arbeidstaker gjennomgå helseundersøkelse. Se Arbeidstilsynets veiledning om varmt arbeid for opplysninger om hvilke helseskadelige eksponeringer som kan oppstå.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef-ikke godkjent
Sist revidertIkke revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført august 2022
2517 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS