Wikier

Lønn - for...

Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser

Alt innhold om Rutiner for lønnsmedarbeidere

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Behandlingsreglene for skattepliktige naturalytelser og - refusjoner

Omfatter : i) - refusjon av utlegg mot dokumentasjon/kvittering, ii) - arb.giver betaler faktura/regningen hvor ytelsen er trekk- og oppgavepliktig (naturalytelse), iii) - utbetaler beløp knyttet til formål i tjenesten (tilskuddsbeløp). F

 • Fri telefon og andre ELKOM-tjenester
 • Fri bil - Fri motorsykkel
 • Fri bolig
 • Fri kost og losji
 • Fri avis
 • Forsikringer - eks. Gruppeliv
 • Arbeidstøy
 • Lån i arbeidsforhold
 • Kostbesparelse
 • Faglitteratur og fagtidsskrifter
 • Bompenger - Piggdekkavgift
 • Ektefelles deltakelse på tjenestereise
 • Fri parkering
 • Fri reise mellom hjem og arbeidssted gjennom en organisert transportordning
 • Fri bruk av arbeidsgivers kapitalgjenstander

Rutinestøtte for kontroll og godkjenning av oppgavepliktige godtgjørelser:

Steg 1 Godkjenning av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Utførende: Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Påfører belastningssted Overleveres til attestant for lønn

Steg 2 Følger opp inngått avtale

Utførende: Attestant for variabel lønn og reiseregninger (Attestant for fastlønn - hvis fast månedlig avtale, se Registrere faste tillegg )

Følger opp inngått avtale om dekning av utlegg/utgiftsgodtgjørelse og /eller naturalytelser og fastsatte retningslinjer og bestemmelser overholdes. Trekk-/skatteplikten vurderes.

Steg 3 Utgiftsgodtgjørelse /Refusjon

Utførende: Den ansatte

Krav om refusjon av utlegg / utgiftsgodtgjørelse, skjema "Refusjon av oppgavepliktig utgiftsgodtgjørelser". Refusjonskravet med dokumentasjon/kvittering leveres til attestant for variabel lønn og reiseregninger på enheten.

Steg 4 Kontroll av refusjonskravet

Utførende: Attestant for variabel lønn og reiseregninger///Innkjøper//

Kontrollere at refusjonskravet er utfylt i henhold til inngått avtale, reglement og bestemmelser og påført kontering (art). Refusjonsbilaget behandles og registreres, se Refusjon av personlige utlegg.

Innkjøper som mottar refusjon vedrørende oppgavepliktig utlegg (reiseoppgjør mv) må returnere eller oversende bilaget til attestant for variabel lønn og reiseregninger for kontroll.

Innkjøper og Attestant for lønn må ha et tett samarbeid om refusjoner av utlegg som ansatte påtar seg på vegne av NTNU vedrørende varer og tjenester som kommer i kategorien "skattepliktig fordel i arbeidsforhold". Bilag må oversendes lønnstjenesten for registrering i lønnssystemet.

Steg 5 Behandling og oppfølging av skattepliktig naturalytelse

Utførende: Attestant for variabel lønn og reiseregninger///Innkjøper//

Ved inngått avtale om naturalytelse håndteres betalingen ved mottak av inngående faktura i henhold til avtale og bestilling, dvs. "oppgavepliktig kjøp" som utføres av innkjøper i BtB-prosessen.

Rutine for oppfølging av oppgavepliktig rapportering må være etablert i samarbeid med innkjøper, slik at det utstedes bilag for registrering av ytelsen (fordelen i arbeidsforhold) til innrapportering. Kopi av faktura/regning oversendes Lønnstjenesten for registrering. Det er ikke behov for kontering da belastningen er foretatt ved betaling av faktura. Merk bilaget: " Ingen utbetaling - kun innrapportering og evt. skattetrekk"

Bilag som oversendes Lønnstjenesten for registrering blir arkivert her.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret: