Wikier

Vurdering av oppdraget - lønn eller næring

Forskjellen mellom arbeidstakere, - oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende finner du i Veileder for oppdragstakeravtaler 

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Skattedirektoratet- Arbeidstaker eller næringsdrivende.

Lønn eller næring - oppdragsgivers plikter

 • NTNU skal ikke foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift dersom oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
 • Ofte et problem å fastslå om oppdragstaker er næringsdrivende eller ikke - og om honoraret er omsetning i denne næringen
 • NTNU har ansvar for å behandle utbetalingen riktig
 • NTNU kan bli gjort økonomisk ansvarlig for unnlatt forskuddstrekk dersom oppdragstaker ikke er næringsdrivende
 • Det økonomiske ansvaret faller bort dersom forholdet ikke skyldes forsømmelighet eller mangel på tilbørlig aktsomhet. NTNU har bevisbyrden

Hva må NTNU gjøre for å utvise tilbørlig aktsomhet?

 • Foreta undersøkelser om oppdragstaker faktisk er næringsdrivende eller ikke i forhold til oppdraget som utføres
 • For å være næringsdrivende, må oppdragstaker oppfylle kriteriene i "næringsbegrepet" i skattereglene. Det må dreie seg om en vedvarende virksomhet (vanskelig å vurdere for oppdragsgiver). Virksomheten må drives for egen regning og risiko (viktigste vurdering for oppdragsgiver/utbetaler)
 • Virksomheten må drives med økonomisk vinning for øye (vanskelig å vurdere for NTNU, dette er det skattekontoret som normalt skal vurdere).

 Egen regning og risiko - VIKTIG

 • "For egen regning" betyr at oppdragstaker selv dekker utgiftene i forbindelse med oppdraget. For eksempel utgifter til materialer, driftsmidler, ansatte og lignende.
 • "For egen risiko" betyr at oppdragstaker har ansvaret for resultatet av oppdraget. (Spm: Kan vi reklamere? Ja - næring, Nei - Lønn.) For eksempel at oppdragstaker må rette opp feil og mangler, at vedkommende kan komme i et erstatningsrettslig forhold overfor oppdragsgiver og lignende.

Hva slags undersøkelser kan oppdragsgiver foreta?

 • Oppdragstaker bekrefter at oppdraget er en del av den normale næringsvirksomheten ved å selv fremskaffe utskrift av Nøkkelopplysningene fra enhetsregisteret . Nøkkelopplysningene dokumenterer at oppdragstaker er registrert i Enhetsregisteret og inneholder informasjon om hvilken type næringsvirksomhet (næringskode) oppdragstaker driver. Dersom den næringsdrivende driver næringsvirksomhet innenfor flere næringer vil kun en av disse framkomme av Nøkkelopplysningene. Dersom Nøkkelopplysningene ikke gir informasjon om næringen som gjelder oppdraget ved NTNU, må oppdragstaker fremskaffe Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene. Registerutskriften vil inneholde tilleggsinformasjon om evt. annen næringsvirksomhet som ikke fremkommer av Nøkkelopplysningene.
 • Hovedregelen er at alle enkeltpersonforetak er pliktig å registrere seg i Enhetsregisteret. Unntak gjelder enkeltpersonforetak med årlig omsetning mindre enn kr 50.000, dersom de ikke har tilsatte eller ikke er mva.pliktige. Dersom en inngår en avtale med et enkeltpersonforetak som ikke er registrert i enhetsregisteret fordi de er fritatt for slik registrering, må dette oppgis som opplysning i avtalen som inngås. I slike tilfelle vil fødselsnummeret til den næringsdrivende erstatte organisasjonsnummeret på alle dokumenter knyttet til saken. Vurderingen om honoraret skal behandles som lønn eller næringsinntekt følger for øvrig retningslinjene for utbetaling.
 • Skattekontoret skal gi opplysninger om en person blir lignet som næringsdrivende eller ikke. Oppdragsgiver kan få disse opplysningene, men skattekontoret kan ikke oppgi hvilken næring.
 • Skattekontoret skal utstede erklæring om hvilken type næringsinntekt det er utskrevet forskuddsskatt for dersom skattyter (den næringsdrivende) ber om det. Oppdragstaker (næringsdrivende) kan få dette og kan fremlegges for oppdragsgiver. Det er den beste dokumentasjon å fremlegge. Den kan vedkommende kopiere og legge ved fakturaer. (Oppdragsgiver kan ikke få tak i disse opplysningene.)
 • Oppdragsgiver kan undersøke om oppdragstaker er registrert i Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og Mva-manntallet (Skattekontoret).
 • Dersom en inngår avtale med et utenlandsk enkeltpersonforetak må vurderingen gjøres uten Nøkkelopplysningene.

Spørsmål som kan stilles og fremlegges som dokumentasjon for vurderingen/undersøkelser (ja/nei-svar):

Oppdragsgiver kan undersøke om oppdragstaker har

 • Flere oppdragsgivere
 • Eget kontor eller produksjonskanaler
 • Egne driftsmidler
 • Egne ansatte

Oppdragsgiver kan vurdere om oppdragstaker er økonomisk ansvarlig for resultatet av jobben. Utbedre feil og mangler for egen regning. Hva sier kontrakten?

Kan oppdragstaker pådra seg erstatningsansvar? Hva sier avtalen/kontrakten?

OBS

Ovennevnte momenter er kun eksempler og er ikke uttømmende. Oppdragsgiver må foreta de undersøkelser han mener er nødvendig. Viktig å notere ned hvilke undersøkelser og vurderinger som er foretatt.

Oppdragsgiver kan ikke bygge på enkeltmomenter, men må ta en beslutning på grunnlag av den totale opplysningsmassen som er innhentet.

Selv om oppdragsgiver har utvist tilbørlig aktsomhet og slipper ansvar for unnlatt forskuddstrekk, kan skattemyndighetene likevel etterberegne arbeidsgiveravgift.

Kriterier som trekker mot næringsvirksomhet

Disse kriteriene trekker i retning av at oppdraget kan anses som næringsvirksomhet

 • Oppdragstaker driver selvstendig virksomhet fra egne lokaler
 • Oppdragstaker holder egne materialer
 • Oppdragstaker har eget utstyr, verktøy og driftsmidler og bærer det fulle ansvar og økonomiske risiko for disse
 • Oppdraget kan reklameres. Oppdragstaker har selv ansvar for arbeidsresultatet (økonomisk ansvar for forsinkelser, feil og forsømmelser)
 • Oppdragstaker har egne ansatte eller det er anledning til å benytte stedfortreder/vikar
 • Oppdragstaker har høy grad av selvstendighet ved utførelsen
 • Oppdragsgiver har ikke faglig eller administrativ instruksjonsmyndighet
 • Oppdragstaker har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre
 • Oppdraget har ikke avtale om flere oppdrag fra samme oppdragsgiver
 • Oppdragstaker bærer selv risikoen for manglende oppdrag og har ikke krav på mistegodtgjørelse eller lignende fra oppdragsgiver
 • Oppdragstaker mottar oppgjør i fast beløp og ikke pr. tidsenhet

Kriterier som trekker mot at oppdraget faller utenfor næringsbegrepet

Disse kriteriene trekker i retning av at oppdraget faller utenfor næringsbegrepet

 • Oppdragstaker har bare en oppdragsgiver
 • Oppdragstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for oppdragsgiver - kan ikke bruke stedfortredere
 • Oppdragstaker er underordnet oppdragsgivers faglige og administrative kontroll
 • Oppdragsgiver stiller arbeidsrom og materialer til rådighet
 • Oppdragsgiver holder utstyr, verktøy og driftsmidler og bærer det fulle ansvar og økonomiske risiko for disse
 • Oppdraget kan ikke reklameres
 • Oppdragsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet

Momentene må ses i sammenheng. Hvordan partene selv karakteriserer forholdet er ikke bindende for skattemyndighetene. Det er det faktiske forholdet mellom partene som er avgjørende.

Når må oppdragsgiver foreta undersøkelse?

 • Undersøkelsene må foretas før utbetaling finner sted
 • Forskuddstrekk skal gjennomføres hvis næringsvirksomhet ikke foreligger (og det skal beregnes arbeidsgiveravgift)
 • Oppdragsgiver må derfor lage rutiner på området uavhengig av hvem som forhandlerkontrakter, foretar utbetaling og står for regnskapsføring/innberetning
 • Det er oppdragsgiver som har ansvaret - ikke den enkelte ansatte
 • Undersøkelsene må kunne dokumenteres

Lønn - selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer

Vurderingsskjema - Hjelpeverktøy for støtte og dokumentasjon av vurderingsprosessen.

Innberetning (Lønns- og trekkoppgave)

 • Honorar til personer som ikke anses som næringsdrivende innberettes i kode 111A
 • Honorar til personer som anses som næringsdrivende innberettes i kode 401. Innberetningsplikt på honorar for tjenester. Rene varekjøp innberettes ikke.
 • Innberetningsplikten kan begrenses til næringsdrivende i enkeltpersonforetak og deltakerlignende selskaper (ANS, DA, KS)
 • Utbetalinger til selskaper som selskapslignes kan unntas fra innberetning (AS, ASA, BA)

Unntak fra innberetningsplikten for næringsdrivende

 • Innberetning kan unnlates når den næringsdrivende driver virksomhet fra fast forretningssted i Norge
 • Hvis det er tvil om virksomheten drives fra fast forretningssted i Norge, bør innberetning foretas
 • Ofte enklere å innberette enn å vurdere om unntaket eventuelt benyttes
 • Organisasjonsnummeret kan benyttes i stedet for fødselsnummer

Kontakt

 • E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
 • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00