Wikier

Utdanningsutvalget ved SU

Råd og utvalg ved SUAlt om råd og utvalg ved NTNU

Møter

Sammensetning

Utvalget består av prodekan for utdanning (leder), nestledere for utdanning ved hvert av instituttene og to studenttillitsvalgte. Ingvill Aune er utvalgets sekretær.

Medlemmer

Ingunn Dahler Hybertsen (leder), prodekan for utdanning
Nina Irene Gunnerud Berg, Institutt for geografi
Anna Ruth Grüters, Insitutt for lærerutanning
Daniel Schofield, Insitutt for pedagogikk og livslang læring
Inger Sofie Dahlø Husby, Institutt for sosialt arbeid
Stig Arve Sæther, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Kristine Rensvik Viddal, Insitutt for psykologi
Carla Dahl-Jørgensen, Institutt for sosialantroplogi

NN, studentrepresentant
Fredrik Billington, studentrepresentant

Studentene møter med minst to og velger selv hvem som deltar. E-postadresse til studentrepresentantene: ftv@su.ntnu.no

Mandat

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger og gi dekan råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal medvirke til at fakultetet utvikler en helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet.

Utvalgets hovedoppgaver

1. Bidra i utvikling av en bærekraftig og attraktiv studieprogramportefølje

  • Arbeide for kvalitetsutvikling og relevans i fakultetets samlede studietilbud 
  • Bidra til godt samarbeid, nyskaping og synergier mellom instituttene og studieprogram 

2. Bidra til utvikling av kvalitet i utdanningene ved fakultetet

  • Bidra til ivaretakelse og utvikling av studieprogramledelse i henhold til sentralt mandat 
  • Styrke og videreutvikle kvalitetssystemet og bidra til kvalitetsarbeidet ved fakultetet
  • Bidra til pedagogisk bruk av ny teknologi og forbedrete undervisnings- og vurderingsformer

3. Bidra i kulturbygging og identitetsskapende arbeid

  • Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid i utvikling av studiekvalitet og portefølje
  • Bidra til å styrke fellesskap på fakultetsnivå for ansatte og studenter

Utvalget har ikke faste møtetidspunkt. Prodekanen innkaller etter behov.
Studieseksjonen i fakultetsadministrasjonen stiller sekretær til rådighet for utvalget.

850 Visninger