Wikier

Utvalg og råd ved IE

Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Slobodan Petrovic, professor Leder for studieprogramrådet IIK Trondheim 15.09.21–31.12.25
Anamaria Costache, førsteamanuensis Studieprogramleder for master i komunikasjonsteknologi og digital sikkerhet IIK Trondheim 15.09.21–31.12.25
Danilo Gligoroski, professor Studieprogramleder for MSc in Security and Cloud Computing   Trondheim 15.09.21–31.12.25
Sule Yildirim Yayilgan, professor Studieprogramleder for Master in Information Security IIK Gjøvik 15.09.21–31.12.25
Erjon Zoto, universitetslektor Studieprogramleder for Experience-based Master in Information Security IIK Gjøvik 15.09.21–31.12.25
Christian Damsgaard Jensen, professor Ekstern DTU, København   01.08.22–31.12.25
Aleksander Mallasvik Ekstern EY Norway   01.08.22–31.12.25
Emil Bragstad Medlem Student Trondheim 01.08.22–01.08.23
Emilie Rieber Medlem Student Trondheim 01.08.22–01.08.23
Vilde Nylund Johnsen Medlem Student Gjøvik 01.01.22–31.12.22
Hilde Bakke, rådgiver Administrativ støtte IIK Gjøvik 15.09.21–31.12.25

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).