Wikier

Rutiner for attestasjonskontroll

Retningslinjer for attestasjonskontroll ved NTNU. Vedtatt av Direktør for økonomi og eiendom 01.12.2007.

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser | Hovedside anskaffelser

Generelt

Alle utgifter skal være attestert før utbetaling kan skje.  Skjema for Attestasjonsfullmakt ved NTNU.

Bestiller og Fagbestiller:

Ved attestasjonskontroll skal flere ting sjekkes. Disse varierer for hver enkelt rolle i innkjøpsprosessen.

 • mottatt vare eller tjeneste skal være i samsvar med bestilling eller avtale
 • levert vare eller tjeneste innehar de spesifikasjoner som er beskrevet i bestilling eller avtale
 • kontering, eventuelt skal dette påføres, slik at beløp belastes riktig k-sted, prosjektnummer og analysenummer

Lønn og godtgjørelser

 • dokumentasjon av lønnsdata skal være korrekt og i samsvar med inngått arbeidsavtale
 • lønns- og personalopplysninger registreres på korrekt grunnlag
 • beregning og utbetaling av lønn skal være i samsvar med inngått arbeidsavtale, gjeldende lover, fastsatte regler for avlønning og fastsatte satser
 • kontering, eventuelt skal dette påføres, slik at beløpet belastes riktig kostnadssted, kontor, prosjektnummer og analysenummer

Reiser, tilskudd og andre godtgjørelser

 • dokumentasjon for reiser og andre godtgjørelser skal være i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser
 • reisen skal være gjennomført i samsvar med formålet
 • registrering og utbetaling skal skje på korrekt grunnlag
 • bruk av tildelt støtte, tilskudd og ytelser er i samsvar med formålet
 • registrering og utbetaling er i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser
 • kontering, eventuelt påføre dette, slik at beløpet belastes riktig kostnadssted, konto, prosjektnummer og analysenummer

Den som attesterer kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv.

Delegering av attestasjonsfullmakt

Attestasjonsfullmakt gis skriftlig til godkjenne bestillere og fagbestillere, attestanter for fastlønn og attestanter for variabel lønn og reiseregninger. Med godkjenning menes her oppfyllelse av forutsatte kompetansekrav i henhold til rollebeskrivelse, gjennomført og bestått intern opplæring. Attestasjonsfullmakten delegeres fra den som innehar budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) for gjeldende kostnadssted.

Attestasjonsfullmakten kan ikke delegeres videre.

Attestanter i NTNU:

1. Bestillere

 • Bestiller
 • Fagbestiller

2. Lønnsmedarbeidere

 • Attestanter for fastlønn
 • Attestanter for variabel lønn og reiseregning

Registrering og kontroll av attestasjonsfullmakt

Økonomiavdelingen har ansvar for at det foreligger et oppdatert register over hvem som har attestasjonsmyndighet (under redigering), og at gjeldende retningslinjer er fulgt ved tildeling av attestasjonsfullmakt.

Når en ansatt slutter i sin stilling, eller endrer ansvarsområde som medfører opphør av rolle som attestant, skal enheten sende skriftlig melding (e-post) til økonomiavdelingen om dette.

Ny attestasjonsfullmakt må samtidig tildeles en annen i hht. gjeldende rutine for tildeling av attestasjonsmyndighet, der dette vurderes som nødvendig.

Om retningslinjene

Retningslinjene bygger på Reglement for økonomistyring i staten fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003.

Se Styrings- og delegasjonsreglement ved NTNU (fastsatt av styret 7.12.2016)

Instruks for økonomiforvaltningen ved NTNU 

Kontakt

Ved spørsmål kontakt  kontakt@okavd.ntnu.no