Wikier

Praksis for helseutdanninger Gjøvik

Helseutdanningene ved NTNU i Gjøvik har praksis i utdanningene. Her er regelverk som du som student må forholde deg til, i tillegg finner du søknader for å få dekket ekstra reise- og boutgifter i forbindelse med praksis.

Se gjerne:

Politiattest

For studier ved NTNU der det er praksis eller ferdighetstrening og der studenten slik kan komme i kontakt med mindreårige eller andre svake grupper kreves. Les mer om politiattest

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering innebærer at NTNU foretar en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere som lærer eller helse- og sosialpersonell. Mer om skikkethetsvurdering

Taushetserklæring

Ifølge Lov om universitet og høyskoler § 4-6 har "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for".

Alle studenter må derfor underskrive fakultetets taushetserklæring ved oppstart, og ofte må man også underskrive taushetserklæring på det aktuelle praksisstedet.

Semesterplan/årsplan

Søknad om dekning av ekstra reiseutgifter/boutgifter under praksis

Elektronisk søknadskjema finner du i Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier.

Søknad om geografisk særtildeling av studiested ved praksisstudier

Elektronisk søknadsskjema finner du i Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier

Søknadsfrister for studenter ved NTNU i Gjøvik: 1. oktober for praksis i vårsemesteret og 1. mars for praksis i høstsemesteret.

Samarbeidsavtaler

3178 Visninger
Vedlegg