Wikier

Praksis 4 i lektorutdanning for trinn 8-13

I praksis 4 har du ansvar for undervisningen i fagene dine og gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til praksis.

Temaside om praksis | Sider merket med praksis

Praksis 4 gjennomføres vanligvis i 8. semester i utdanninga (vårsemester) over en periode på 8 uker. Praksisen skal fortrinnsvis gjennomføres i par. Du skal ha praksis i både fag 1 og fag 2. Praksisen skal foregå i ungdomsskole eller videregående skole - motsatt av skoleslaget du gjennomførte praksis 3 i.

I praksis 4 skal du ta over jobben til veilederen og ha ansvar for undervisningen i hele praksisperioden. Omfanget på praksisen er 30 skoletimer à 45 minutter.

I denne siste praksisperioden er det undervisning og utvikling av egen praksis (FoU) som vektlegges.

SIL-kurs

I løpet av praksisen skal du gjennomføre kurs i skolen indre liv (SIL-kurs). PPU-koordinator organiserer kurset.

SIL-kurset er på 12 timer og dekker disse temaene:

 • Skolens ledelse som et team
 • Skole/hjem-samarbeid
 • Spesialpedagogikk
 • Læreplanens implementering i skolen
 • Lærerprofesjonen
 • Implementereing og bruk av nasjonale prøver
 • Kollegasamarbeid
 • Pedagogisk arbeid i kollegiet
 • Kontaktlærerrollen
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Helse i skolen
 • Krisehåndtering i skolen

Veiledning

Du skal fortrinnsvis ha to veiledere, en i hvert fag. Du skal ha 1 time veiledning i hvert fag per uke.

Aktiviteter knyttet til praksis

I forbindelse med praksisperioden skal du 

 • gjennomføre to utviklingssamtaler med basislærer
 • levere lærerprofil i Blackboard før praksis
 • gjennomføre første utviklingssamtale med utgangspunkt i lærerprofilen
 • skrive reflektsjonsnotat og levere det i Blackboard i etterkant av praksis
 • gjennomføre andre utviklingssamtale basert på refleksjonsnotatet
 • levere to veiledningsdokumenter i Blackboard i forbindelse med praksisbesøkene

Rapporter

 • Veileder i begge fagene skriver en midtveisrapport og sluttrapport om praksisen din.
 • Faglærer i fag 2 gjennomfører ett praksisbesøk og leverer en rapport i etterkant av besøket.
 • Basislærer gjennomfører ett praksisbesøk og leverer en rapport i etterkant av besøket.

Skjema og maler