Wikier

Kjøp av konsulenttjenester

Sjekkliste for kjøp av konsulenttjenester. Samme regler som ved vanlig varekjøp gjelder.

Temaside bestille | Sider merket bestille og anskaffelser

Forutsetninger for kjøp av konsulenttjenester

Ved kjøp av tjenester gjelder samme regler som ved varekjøp. Innkjøpet skal skje på gunstigste måte for staten. Valg av leverandør skal skje ved objektiv anbudsrunde.

Problemområder ved kjøp av tjenester

Det er viktig å ikke undervurdere oppgaven ved å skulle kjøpe konsulenttjenester. Forutsetningene kan endre seg underveis og det kan være uklar målsetting for oppgaven konsulenttjenestene skal løse.

Hjelpemidler ved kjøp av tjenester

 • En tydelig oppdragsbeskrivelse. Både omfang og ønsket resultat av konsulenttjenestene må defineres, med andre ord hvilket produkt vi vil ha. En konkret oppdragsbeskrivelse vil gi et mer forpliktende tilbud fra konsulenten.
 • Organisering av arbeidet og bemanning bør beskrives godt. Både styringsgruppe og arbeidsgruppe bør navngis med beskrivelse av ansvar og fullmakter.
 • Det bør opprettes rutiner for korrespondanse og henvendelser.
 • Med en god og tydelig fremdriftsplan vil det være klart hvem som han ansvar for hva innen hvilke frister.
 • Pris avtales på grunnlag av beregnet omfang av oppdraget. I tillegg for timepris for ulike personellkategorier kan det komme materiell eller tjenester som konsulenten må kjøpe inn.
 • Ved oppdrag av lengre varighet skal det avtales periodisk avregning. Krev at timelister følger regningen.
 • Avtalen må definere hvem som skal ha rettigheter - eiendoms- og bruksrett til resultatet. Om oppdragsgiver skal forbeholde seg eiendomsretten, må vurderes fra sak til sak. Ved utvikling av dataprogrammer bør det alltid avtalefestes tilgang til kildekode.
 • Alt personell hos de involverte skal ha taushetsplikt.
 • Oppdragsgiver skal ha rett til å si opp avtalen på ethvert tidspunkt. Minimum oppsigelsestid må være avtalefestet. Kostnader/påløpte timer betales frem til oppsigelsestidspunkt. Konsulenten kan kun si opp avtalen dersom vi ikke overholder kontraktsbestemmelser, det vil si ved mislighold.
 • Endringer skal godkjennes av en ansvarlig person utnevnt av styringsgruppen. Alle endringer i avtalen må dokumenteres skriftlig og legges ved avtalen som endringsbilag.
 • Tilleggsarbeid unngås eller begrenses til et minimum. Tilleggsarbeid som ikke er forhåndsgodkjent av utpekt ansvarlig person, honoreres ikke.
 • Avtalen må definere hvordan tvister løses, men det forutsettes at avtalen tar utgangspunkt i norsk lovverk.

Kontakt

Seksjon for anskaffelser og innkjøp

Se også: Konsulentbistand ledelsesutvikling og Konsulent bygningstekniske tjenester