Wikier

Håndtering av muggsopp

Retningslinje for håndtering av muggsopp for medarbeidere i Campusservice

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjen skal sikre at personer som oppholder seg i NTNUs bygninger ikke blir utsatt for muggsopp. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Ved mistanke om muggsopp

  • Arbeid skal umiddelbart stanses/ikke påbegynnes
  • Varsle teamleder/fagleder
  • Teamleder/fagleder bestiller befaring hos fagområde VVS
  • Fagområde VVS skal sørge for prøvetaking og vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes
  • All relevant informasjon til berørte brukere skal kvalitetssikres og utføres av fagleder VVS

Ved påvisning av muggsopp

Fagleder VVS skal gi kvalitetssikret informasjon til:

  • Linjeleder ved berørte enheter
  • HMS-avdelingen
  • Hovedverneombud

Saksbehandling

  • Opprett sak i NTNUs dokumentarkiv. All dokumentasjon inkl. rapporter skal arkiveres
  • Saken skal unntas offentlighet mens sanering, utbedring og prøvetaking pågår

Ved mistanke om eller eksponering av muggsopp

Hjelp

Arbeidstilsynet: Biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 08.01.2018
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: Retningslinje for håndtering av sopp og skadedyr
Nr: D23

1767 Visninger