Wikier

Bestilling under kr 100 000

Denne siden er for deg som har et behov for å bestille varer eller tjenester til en verdi under 100 000 kroner ekskl. mva. Du skal alltid benytte behovsskjema, som går til din lokale bestiller.

English: Purchases under 100 000 NOK

Temaside bestilling | Sider merket bestille

Retningslinjer for bestilling under 100 000 kroner

Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. En bestilling skal likevel være basert på konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet så langt det er mulig.

Ved anskaffelser er det derfor viktig at oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Det kan være fornuftig å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

Det skal alltid sjekkes på forhånd om det finnes en rammeavtale på området.

Definere innkjøpsbehov

For alle bestillinger må det utarbeides en spesifikasjon. Dette må du som har et behov for en vare eller tjeneste lage ved å benytte behovsskjema.

  • Hva er behovet/ytelsen?
  • Beskriv ønskede egenskaper ved varen/tjenesten.
  • Er det mulig, oppgi potensielle leverandører - minimum tre.

Skjemaet må inneholde kontering: k.sted, prosjekt- og analysenummer.

Utarbeide forespørsel

Etter å ha mottatt forespørsel-/kjøpsskjema, skal bestiller utarbeide forespørsel.

  • Ønsker du å benytte maler for en slik forespørsel, bruk malene for anskaffelse mellom 100.000-500.000.
  • Sett tilbudsfrist.
  • Om nødvendig, gjennomføre leverandørsøk.
  • Sende forespørsel til minimum tre leverandører.

Valg av leverandør

Etter å ha mottatt tilbud fra leverandørene, skal rekvirent og bestiller evaluere tilbudene ut i fra spesifikasjonene i bestillingen.

Valget av leverandør tas etter en vurdering av beskrevet behov i forespørselen.

Sett opp kortfattet begrunnelse av valg av leverandør.

NB: Sjekk eventuelle habilitetskonflikter for bestiller og rekvirent.

Forhandlinger

Det kan være aktuelt å gjennomføre forhandlinger. Dette skal eventuelt rekvirent og bestiller gjennomføre. Forhandlingsresultat noteres skriftlig og notatene skal arkiveres.

Tildeling av kontrakt

Send beskjed om valg av leverandør til valgt leverandør og avslag til de andre leverandørene. Avslaget skal inneholde en kort begrunnelse.

Bestille vare/tjeneste i bestillingssystemet

Bestiller skal lage anmodning i bestillingssystemet. Forespørsel og tilbud legges ved bestillingen. Dokument om valg av leverandør og de øvrige tilbud legges ved som interne dokumenter.

Se også

Kontakt

Vi anbefaler at du først tar kontakt med din lokale bestiller. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelingen: