Wikier

Avtrekksskap i...

Ansvar og oppgaver for avtrekksskap

Denne siden er erstattet med følgende side: Retningslinje for avtrekkskap


Retningslinjen beskriver ansvarsfordeling og oppgaver knyttet til avtrekksskap i laboratorier og verksted. Gjelder for ansatte og studenter

English version - Roles and responsibility for fume cupboards

Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Bruker av avtrekksskap

Brukere av avtrekksskap plikter å kjenne til og følge retningslinjene for bruk og kontroll av avtrekksskap

Kontaktperson for avtrekksskap

Kontaktperson for avtrekksskap ved hver enhet/institutt har ansvar for:

 • Kommunikasjon med eksternt firma som utfører årlig teknisk kontroll og intern varsling ved enheten om kontrollen.
 • Utføre egenkontroll av avtrekkskap ved egen enhet eller koordinere egenkontrollen dersom andre personer ved enheten er blitt tildelt denne oppgaven.

Romansvarlig

Romansvarlig skal:

 • Kontrollere at det er rent og ryddig i avtrekksskapene.
 • Varsle HMS-koordinator ved avvik på avtrekksskap.

Se tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap.

HMS-rådgiver/koordinator ved fakultet

HMS-rådgiver eller koordinator ved fakultetet skal:

 • Gjøre nødvendig og kalibrert måleutstyr for lufthastighet tilgjengelig
 • Koordinere gjennomføring av egenkontroll hos alle enheter ved fakultetet
 • Koordinere og informere om teknisk kontroll. Enhetene skal motta varsel om planlagt teknisk kontroll minimum 14 dager før kontrollen utføres
 • Kunne ta ut rapporter fra sentral database (FDV-systemet) for å dokumentere status for fakultetenes avtrekksskap. Dersom du ikke har tilgang til FDV-systemet, kontakt Campusservice.
 • Sørge for nødvendig opplæring av de som utfører egenkontroll

Linjeleder

Linjeleder (Institutt/enhetsleder) har det overordnede ansvaret for sikkerheten ved arbeid med avtrekksskapene hos den aktuelle enheten.

Linjeleder skal:

 • Sørge for at retningslinjene for avtrekksskap er kjent og blir fulgt.
 • Peke ut kontaktperson for avtrekksskap og personer som skal gjennomføre egenkontroll.
 • Sørge for opplæring av den som skal utføre egenkontroll av avtrekksskap

Avdeling for campusservice

Avdeling for campusservice er ansvarlig for å:

 • Inngå og administrere serviceavtale for årlig teknisk kontroll
 • Skaffe bestillingsgrunnlag for bestilling og kontrollere arbeid som er utført av ekstern leverandør
 • Registrere og dokumentere status for alle avtrekksskap. Dette innebærer å vedlikeholde data om avtrekksskap i sentral database (FDV-systemet)
 • Kontrollere ventilasjonssystemenes kapasitet for å sikre at avtrekksskapene fungerer som de skal
 • Kontroll ved nyetablering av skap; vurdere tilgjengelig kapasitet i soner, kanalnett og ventilasjonsaggregat, fysisk plassering og kontroll av tekniske krav til skap og skapautomatikk. Kontrollere at skapet passer inn i eksisterende systemer med fysiske tilknytninger som kreves for en helhetlig og sikker integrasjon.
 • Tiltak som fører til kostnader utover beløpsgrensen avtalt med fakultetene skal Campusservice avklare med linjeleder ved den aktuelle enheten.

Ansvar- og kostnadsfordeling mellom brukerenheter og Campusservice er regulert gjennom ansvarsmatrisen til internhusleie (pdf) og egen driftsavtale mellom Campusservice og fakultetene.

Se også

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6205 - ePhorte 2014/3970

1228 Visninger
Tagger
hms-slettes