Språkvelger

English

Banner - Emnegjennomføring

Gjennomføre emne

Planlegge, gjennomføre, evaluere

Utskriftsvennlig sjekkliste
Hva man skal gjøre og når
- alt på ett sted.

Under omlegging

Denne nettsiden slettes snart, den er erstattet med Planlegge og gjennomføre undervisningen - for faglærere.

Emneplanlegging

A.Skaff deg oversikt

B.Planlegge undervisningen

C.Skaffe ressurser

A.Orientere studentene

Første forelesning:

 • Fortell hvordan du har planlagt å innhente studentenes tilbakemeldinger om emnet.
 • Informer om temasiden Evaluering av emne og studieprogram.
 • Informer om hvordan studentene melder avvik
 • Informere studentene om hva de kan forvente å få svar på fra deg og hvor du ønsker å kommunisere (epost, Blackboard, meldingskanal på Innsida). Sett gjerne opp faste tidspunkt hvor du er tilgjengelig på kontoret.
 • Tips: Tilby en oversikt over ofte stilte spørsmål (FAQ).
 • Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste for vitenskapelige ansatte. Her kan du utføre nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver. Tjenesten fungerer som støtteverktøy i undervisningspraksisen. 

B.Følge opp studentassistentene

C.Endringer etter oppstart

 • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Blackboard, emnekanalen på Innsida eller epost.
 • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter meldes studiekonsulenten.

D.Innhent tilbakemelding

E.Sikkerhet og skikkethet

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Forberede eksamen

 • Dato og tidspunkt for eksamen: se emnesiden.
 • Meld inn behov for tredjeparts programvare og Lovdata så tidlig som mulig.
 • Obligatorisk aktivitet: Innlevering av godkjenningsliste til instituttet senest 9 virkedager før eksamensdato
 • Sensor: Sjekk om du må foreslå sensorer eller om dette ordnes av instituttet/fakultet.  Start prosessen med å finne kvalifiserte klagesensorer, særlig i store emner.
 • Husk å informere studentene godt om eksamensgjennomføringen. Vis også til generell informasjon om eksamen for studenter.  
 • Tips: Ikke legg ut egen informasjon om eksamenstid og sted på Blackboard. Henvis studentene til informasjon på Studentweb. 

B.Lage og levere eksamensoppgave

 • Frist for å levere/dele eksamensoppgave og sensorveiledning til instituttet er senest 7 virkedager før eksamensdato. Bruk gjeldende forsidemaler.
 • Digital eksamen: Slik lager du oppgavesett i Inspera Assessment. Sensorer kan få tilgang på sensorveiledninger i Inspera. Se punktet «Forberedende informasjon om sensur ved NTNU» på wikisiden Sensurere i Inspera Assessment for mer informasjon.
 • Sørg for at oppgavesettet er tilgjengelig på alle relevante målformer
 • Sørg for at oppgavesettet er kvalitetssikret i henhold til gjeldende retningslinjer ved ditt institutt. Både oppgaven, eventuelle vedlegg, og sensurveiledningen skal drøftes med og kvalitetssikres av en annen fagperson innen fagområdet.
 • Sørg for sikker sending/overlevering av oppgavesett, i henhold til rutinene ved ditt institutt.
 • Ved digital eksamen i Inspera Assessment, husk å avklare med administrativt ansvarlig hvilke innstillinger prøven skal ha.

  Dersom du ønsker at kandidatene skal kunne levere håndtegninger på skriftlig, digital skoleeksamen, må dette meldes til administrasjonen siden det krever aktivering av InsperaScan i prøveinnstillingene.

C.Under eksamen

D.Etter eksamen

 • Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
  • For masteroppgaver/hovedoppgaver er sensurfristen 3 måneder
  • Dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges fristen med tilsvarende antall dager
  • Dersom jule- og nyttåershelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10 dager
  • Ved sykdom hos sensor (intern og ekstern) kan sensurfristen etter søknad forlenges. Fakultetene avgjør søknad om forlengelse fra sensor på grunn av sykdom
 • Sensurere i Inspera Assessment
 • Karakterskala - inkludert prosentvurderingsmetoden og fagspesifikke beskrivelser.
 • Gjør sensurveiledningen tilgjengelig for studentene, normalt legges denne i Blackboard. Det er ikke mulig å gjøre sensurveiledningen tilgjengelig for studentene i Inspera.
 • Sjekk besvarelsene for plagiat
 • Les om begrunnelse og klage – side for studenter
 • Begrunnelse og klage i Inspera Assessment

E.Utsatt eksamen – "kont"

 • Utsatt eksamen har samme vurderingsform som ordinær eksamen, med mindre emnebeskrivelsen åpner for omgjøring til muntlig. Omgjøring til muntlig må meldes inn innen gjeldende frist. Følg med på informasjon fra ditt institutt/fakultet.
 • Hvorvidt det skal arrangeres utsatt eksamen reguleres av § 5-6 i studieforskriften.
 • Utsatt eksamen gjennomføres som hovedregel i uke 32-33. Eksakt dato og tidspunkt publiseres på emnesiden rundt 15. juli.
 • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
 • Infoside for studenter - med reglement.
 • De samme rutinene og retningslinjene gjelder for utsatt eksamen som for ordinær eksamen.

A.Evaluere emne og levere emnerapport

 • Emneansvarlig skal evaluere emnet og foreslå utviklingstiltak. Se beskrivelse på Evaluere og utvikle emner.
 • Evaluering gjøres fortløpende, og oppsummeres i emnerapport og oppfølgingsplan etter at sensur foreligger.
 • Siste frist for å levere emnerapport er 1. september (våremner) og 15. februar (høstemner). (NB! Fakultetene kan ha tidligere frister).
 • Tilby studentene bekreftelse på at de har deltatt i referansegruppe. Slik lager du bekreftelser i KASPER.
 • Emnerapporten publiseres på Studiekvalitetsportalen når den er kvittert ut i KASPER. Gi gjerne studentene beskjed i Blackboard når den er publisert.

B.Forberede neste gjennomføring

Evaluering og utvikling av emnet vil ofte føre til forslag om endringer i studieplanen. Kontakt instituttledelsen hvis du har

 • forslag til noe som bør endres ved neste gjennomføring av emnet, som for eksempel pensumlitteratur eller endring av vurderingsform/eksamen
 • ideer til et et nytt emne

Se også: Evaluere og utvikle emner.

Emneplanlegging - kontakt og snarveier

Hva gjør jeg hvis jeg…

 • ønsker å endre på noe i et emne?
  Du kan gjøre justeringer i et emne, så lenge du holder deg innenfor beskrivelsen i studieplanen. Få gode råd til undervisningsdesign. For å gjøre endringer i studieplanen, se Endre emne på denne siden.
   
 • blir syk - må jeg ta igjen forelesningen?
  Vanligvis skal forelesningen settes opp på nytt. Be studiekonsulenten om hjelp til å booke rom.
   
 • ikke har pedup?
  Alle som er ansatt i vitenskapelige stillinger skal gjennom et kurs i universitetspedagogikk. Læringsportalen har også nyttige kurs og arrangement for deg som underviser. 

Verktøy

Emneinformasjon

Kontakt