Språkvelger

English

Banner - Emnegjennomføring

Gjennomføre emne

Planlegge, gjennomføre, evaluere

Utskriftsvennlig sjekkliste
Hva man skal gjøre og når
- alt på ett sted.

Emneplanlegging

A.Skaff deg oversikt

B.Planlegge undervisningen

C.Skaffe ressurser

A.Orientere studentene

Første forelesning:

B.Følge opp studentassistentene

C.Endringer etter oppstart

 • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Blackboard, emnekanalen på Innsida eller epost.
 • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter meldes studiekonsulenten.

D.Studentevaluering

D.Sikkerhet og skikkethet

 • HMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.
 • Brannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.
 • HMS-ansvar ved feltarbeid.
 • Hvis studenter opptrer truende
 • Skikkethetsvurdering: Emneansvarlig eller faglærer ved følgende utdanninger skal foreta skikkethetsvurdering: medisin, psykolog, praktisk-pedagogisk, yrkesfaglærer, tegnspråk og tolking, og 5-årig lektor.

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Forberede eksamen

 • Dato og tidspunkt for eksamen: se emnesiden.
 • Meld inn behov for tredjeparts programvare og Lovdata så tidlig som mulig.
 • Obligatorisk aktivitet: Innlevering av godkjenningsliste til instituttet senest 9 virkedager før eksamensdato
 • Sensor: Sjekk om du må foreslå sensorer eller om dette ordnes av instituttet/fakultet.  Start prosessen med å finne kvalifiserte klagesensorer, særlig i store emner.
 • Husk å informere studentene godt om eksamensgjennomføringen. Vis også til generell informasjon om eksamen for studenter.  
 • Tips: Ikke legg ut egen informasjon om eksamenstid og sted på Blackboard. Henvis studentene til informasjon på Studentweb. 

B.Lage og levere eksamensoppgave

 • Frist for å levere/dele eksamensoppgave og sensorveiledning til instituttet er senest 7 virkedager før eksamensdato. Bruk gjeldende forsidemaler.
 • Digital eksamen: Slik lager du oppgavesett i Inspera Assessment. Sensorer kan få tilgang på sensorveiledninger i Inspera. Se punktet «Forberedende informasjon om sensur ved NTNU» på wikisiden Sensurere i Inspera Assessment for mer informasjon.
 • Sørg for at oppgavesettet er tilgjengelig på alle relevante målformer.
 • Sørg for at oppgavesettet er kvalitetssikret i henhold til gjeldende retningslinjer.
 • Ved digital eksamen i Inspera Assessment, husk å avklare med administrativt ansvarlig hvilke innstillinger prøven skal ha.

  Dersom du ønsker at kandidatene skal kunne levere håndtegninger på skriftlig, digital skoleeksamen, må dette meldes til administrasjonen siden det krever aktivering av InsperaScan i prøveinnstillingene.

C.Under eksamen

D.Etter eksamen

E.Utsatt eksamen – "kont"

 • Utsatt eksamen har samme vurderingsform som ordinær eksamen, med mindre emnebeskrivelsen åpner for omgjøring til muntlig. Omgjøring til muntlig må meldes inn innen gjeldende frist. Følg med på informasjon fra ditt institutt/fakultet.
 • Hvorvidt det skal arrangeres utsatt eksamen reguleres av § 5-6 i studieforskriften.
 • Utsatt eksamen gjennomføres som hovedregel i uke 32-33. Eksakt dato og tidspunkt publiseres på emnesiden rundt 15. juli.
 • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
 • Infoside for studenter - med reglement.
 • De samme rutinene og retningslinjene gjelder for utsatt eksamen som for ordinær eksamen.

A.Levere emnerapport og avslutte

B.Forberede neste gjennomføring

Kontakt instituttets ledelse hvis du har

 • forslag til noe som bør endres ved neste gjennomføring av emnet, som for eksempel pensumlitteratur eller endring av vurderingsform/eksamen
 • ideer til et et nytt emne

Se også: Endre et emne.

Emneplanlegging - kontakt og snarveier

Hva gjør jeg hvis jeg…

 • ønsker å endre på noe i et emne?
  Når et emne er vedtatt i studieplanprosessen, kan du ikke gjøre endringer, kun små justeringer. Endringer i emne.
   
 • blir syk - må jeg ta igjen forelesningen?
  Vanligvis skal forelesningen settes opp på nytt. Be studiekonsulenten om hjelp til å booke rom.
   
 • ikke har pedup?
  Alle som er ansatt i vitenskapelige stillinger skal gjennom et kurs i universitetspedagogikk

Verktøy

Emneinformasjon

Kontakt